รมว.ศธ. ดึงผู้นำด้านการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ร่วมเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา รองรับอนาคตแห่งการเรียนรู้ ย้ำพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมสำคัญ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 43 (43rd SEAMEO High Officials Meeting) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ    

ในโอกาสนี้ นายณัฏฐพล ได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 55 ปี ขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ และกล่าวถึงความจำเป็นของทุกภาคส่วนที่ ต้องปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยเฉพาะในมิติด้านการศึกษานั้น นายณัฏฐพล ได้เรียกร้องให้ผู้นำด้านการศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้อง “เปลี่ยนแปลง” (changes) ในทุกด้าน และควรใช้โอกาสจากวิกฤตสุขภาพดังกล่าวในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค

ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อประยุกต์ใช้ในบริบทของประเทศ โดยทุกประเทศต้องกล้าที่จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเตรียมประเทศให้พร้อมรองรับอนาคตแห่งการเรียนรู้

นายณัฏฐพล กล่าวด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีที่ได้ร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินงานของซีมีโอ ศูนย์ระดับภูมิภาค และหุ้นส่วนความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง เพื่อที่จะดำเนินกิจกรรมสำคัญให้บรรลุเป้าหมาย 7 ประเด็นสำคัญด้านการศึกษาและเป้าหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ 7 ประเด็นสำคัญด้านการศึกษาของซีมีโอ ที่ประกาศในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยวาระการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2558-2578) Strategic Dialogue for Education Ministers – SDEM ประกอบด้วย
1.การส่งเสริมการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย
2.การจัดการอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา
3.การเตรียมความพร้อมการศึกษาเพื่อเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน
4.การส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา
5.การปฏิรูประบบการพัฒนาครู    
6.การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาและการวิจัย    
7.การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สำหรับ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากกว่า 140 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนอาวุโสระดับสูงจากประเทศสมาชิกซีมีโอ 11 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม ผู้แทนประเทศสมาชิกสมทบ หน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ ผู้แทนศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ รวมทั้งหุ้นส่วนความร่วมมือต่าง ๆ

นายณัฏฐพล กล่าวอีกว่า โดยการประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการศึกษา และกำหนดแนวทางในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อพัฒนาการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งถัดไป คือครั้งที่ 44 นั้น มีหมายกำหนดการจัด ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564