นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "ช่อง 8"

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 (CH8) คือ สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ออกอากาศ ละคร รายการ ซีรีส์ และข่าว ให้ผู้รับชมได้รับความบันเทิง สอดแทรกเนื้อหาสาระ ข้อเท็จจริง อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยให้บริการบนแพลตฟอร์ม ดังนี้

  • แพลตฟอร์มบนเว็บไซต์ (www.thaich8.com)
  • แอปพลิเคชั่นบนมือถือ (CH8 และ/หรือช่องทางให้บริการอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต ( ซึ่งต่อไปรวมเรียกว่า “ช่อง 8 (Thai CH8)”)

Thai CH8 ตระหนักและให้ความสำคัญในความเป็นส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานบริการต่างๆของ Thai CH8 (ผู้ใช้งาน หมายความรวมถึง ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้กับ Thai CH8 ไม่ว่าช่องทางใดๆก็ตาม และ/หรือกรณีผู้เข้าเยี่ยมชมช่องทางการให้บริการต่างๆของ Thai CH8 )

การบันทึก จัดเก็บ เปิดเผย โอน รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ Thai CH8 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฐานประวัติของผู้ใช้งานในการเข้ารับบริการของ Thai CH8 เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับการบริการที่ดีที่สุดและเพื่อพัฒนาการประสิทธิภาพในการให้บริการของ Thai CH8 ให้ดียิ่งขึ้นไป

เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งานกรุณาอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อเข้าใจว่า Thai CH8 จะการบันทึก จัดเก็บ เปิดเผย โอน รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ และเพื่อจุดประสงค์ใด มีรายละเอียดต่างๆดังนี้

1) การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อผู้ใช้งาน เข้าใช้แพลตฟอร์มของ Thai CH8 ไม่ว่าจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชั่นบนมือถือ หรือเมื่อผู้ใช้งาน เข้าใช้งานผ่านทางช่องทางการให้บริการของ Thai CH8 ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใด ถือว่าผู้ใช้งานได้รับทราบและตกลงว่าผู้ใช้งานยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และถือว่าผู้ใช้งานยินยอมให้ Thai CH8 เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับข้อมูลของผู้ใช้งาน โดย Thai CH8 ยืนยันว่าจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้งาน

หากผู้ใช้งาน เข้าใช้แพลตฟอร์มของ Thai CH8 ผ่านระบบยืนยันตัวบุคคลของบุคคลที่สาม เช่น การเชื่อมโยงบัญชีสมาชิกที่ให้ไว้กับ Thai CH8 เข้ากับบัญชีโซเชียลมีเดีย ให้ถือเสมือนผู้ใช้งานเข้าใช้งานแพลตฟอร์มของ Thai CH8 ด้วยตนเอง และ Thai CH8 สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนที่เป็นสาธารณะ หรือข้อมูลส่วนที่ผู้ใช้งานยินยอมเปิดเผย ที่ตั้งค่าไว้ในบัญชีโซเชียลมีเดียของผู้ใช้งานนั้นได้

2) การใช้ข้อมูล และการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ถูกจัดเก็บไว้กับ Thai CH8 จะถูกใช้ และส่งผ่านข้อมูลให้ผู้ให้บริการภายนอกเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้งานร้องขอ หรือได้รับความยินยอม และอนุญาตให้ใช้ข้อมูลนั้นๆ ได้เท่านั้น ดังต่อไปนี้

2.1) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน เมื่อต้องการใช้บริการผ่านช่องทางของ Thai CH8

2.2) เพื่อส่งข้อมูลกิจกรรมทางการตลาดของ Thai CH8 แก่ผู้ใช้งาน

2.3) เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นบนแพลตฟอร์มของ Thai CH8

2.4) เพื่อศึกษารูปแบบการใช้งาน และพัฒนาการนำเสนอโครงสร้าง ข้อมูล เนื้อหา บนแพลตฟอร์มของ Thai CH8

2.5) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มของ Thai CH8

2.6) เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มของ Thai CH8

ในกรณียกเว้น Thai CH8 อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งาน หาก Thai CH8 มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า หากไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานอาจได้รับผลกระทบ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานแก่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ Thai CH8 อาจแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้งานให้กับบุคคลภายนอก หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกรรมของผู้ใช้งานสำเร็จลุล่วง เพื่อการจัดการบริหารบัญชี หรือเพื่อการตลาดตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์และกฎหมาย ตามที่ Thai CH8 เห็นสมควรว่าจำเป็น โดย Thai CH8 คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานที่แบ่งปันสู่บุคคลภายนอก และผู้เกี่ยวข้องนั้นจะเก็บข้อมูลไว้โดยปราศจากการเข้าถึง การจัดเก็บ ใช้งาน และการเปิดเผย หรือกระทำการเป็นความเสี่ยงอย่างใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไว้เพียงเท่าที่ข้อมูลนั้นยังคงมีความจำเป็นต่อการบรรลุจุดประสงค์ข้างต้น

ในการดำเนินการพัฒนาธุรกิจ Thai CH8 อาจต้องขยาย ห้างร้าน สาขาย่อย หรือ หน่วยธุรกิจ ต่าง ๆ ซึ่งในการทำธุรกรรมเหล่านั้น ข้อมูลของลูกค้าจึงถือเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจอย่างหนึ่งที่สามารถถ่ายโอนได้ แต่ยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ให้ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีมาก่อน เว้นแต่ในกรณีที่ลูกค้าได้ให้ความยินยอมเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ หากมีกรณีที่บริษัทหรือสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทถูกเข้าถือครอง ข้อมูลของลูกค้าก็ย่อมเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่จะถูกถ่ายโอนไปด้วยเช่นกัน

3) สิทธิของ Thai CH8 ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้งานยินยอม และอนุญาตให้ Thai CH8 เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานต่อหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาต หรือเจ้าของที่แท้จริงของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ หาก Thai CH8 มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า มีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อปฎิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการจัดการทั้งด้วยความสมัครใจ หรือความจำเป็น เพื่อให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานภาครัฐตามคำสั่ง หรือกระบวนการสืบสวนของรัฐ ผู้ใช้งานยอมรับและยืนยันว่าผู้ใช้งานจะไม่ฟ้องร้องหรือร้องเรียน ต่อบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

4) ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานการเข้าถึง และการแก้ไขข้อมูลส่วนส่วนบุคคลของท่าน

Thai CH8 คำนึงถึงความปลอดภัย และมีนโยบายด้านความมั่นคงของข้อมูลอย่างชัดเจน ที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนของบุคคลที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับแพลตฟอร์มของ Thai CH8, Thai CH8 จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โดยวิธีการ

4.1) จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

4.2) บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ทางเทคโนโลยี เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

4.3) ทำลายข้อมูลของผู้ใช้งานอย่างปลอดภัย เมื่อข้อมูลนั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ

5) ผู้เยาว์(บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี)

Thai CH8 คำนึงถึงการใช้มาตรการป้องกันเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์ (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี) ดังนี้ Thai CH8 ขอเรียนให้ทราบว่า Thai CH8 ไม่มีนโยบายบริการให้กับผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์ ผู้ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้บริการต่างๆของ Thai CH8 และ Thai CH8 จะไม่จัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์โดยมิได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย

6) การจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์

Thai CH8 อาจจะใช้คุ้กกี้ บริการ Google Analytics, Google Firebase หรือ เทคโนโลยีอื่นใดในการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานให้สามารถใช้บริการและเข้าถึงการบริการได้ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีความเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น เมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์มช่องทางต่างๆของ Thai CH8, Thai CH8 จะบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้รวมถึง

6.1) IP address, Cookie ID ของคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์มือถือ

6.2) โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ต

6.3) เว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมก่อนจะมาที่แพลตฟอร์มของทางบริษัท

6.4) หน้าเว็บที่เข้าเยี่ยมชมบนแพลตฟอร์มของบริษัท

6.5) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมหน้าเว็บนั้น ๆ

6.6) ข้อมูลที่มีการค้นหาบนแพลตฟอร์มของทาง Thai CH8 รวมถึง เวลาและวันที่ที่เข้าชม และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ

6.7) ข้อมูลที่ตั้ง (Location Data)

6.8) พฤติกรรมการชมเว็บเพจช่อง

6.9) ระบบปฏิบัติการที่เข้าใช้งาน

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เพื่อทำการวิเคราะห์และประเมิน เพื่อช่วย Thai CH8 ในการปรับปรุงช่องทางการให้บริการบนแพลตฟอร์มของ Thai CH8 และการให้บริการ Thai CH8 อาจมีการใช้ “คุกกี้” หรือคุณลักษณะอื่นๆ ในบางคราวเพื่อช่วยให้ Thai CH8 หรือบุคคลภายนอกสามารถเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูล เพื่อช่วย Thai CH8 ปรับปรุงและบริการที่ Thai CH8 นำเสนอ หรือช่วยให้ Thai CH8 มอบบริการและคุณลักษณะใหม่ๆ ได้ “คุกกี้” คือตัวระบุต่างๆ ที่ Thai CH8 ส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณ เพื่อช่วยให้ Thai CH8 สามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน และบอกเกี่ยวกับวิธีและเวลาในการใช้หรือเยี่ยมชมบริการหรือบนช่องทางแพลตฟอร์มของ Thai CH8 จำนวนผู้ใช้ และเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวภายในของ Thai CH8, Thai CH8 อาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ คุกกี้ยังเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่ผู้ใช้งานเข้าไปชมด้วย บริการ Google Analytics, Google Firebase อาจถูกรวมอยู่ในบริการและแพลตฟอร์มของทาง Thai CH8 โดยจะช่วยให้ Thai CH8 สามารถนับจำนวนผู้ใช้ที่เข้ามาชมหน้าเว็บเหล่านี้ และให้ Thai CH8 เข้าใจถึงความชอบและความสนใจของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

7) สแปม สปายแวร์ หรือไวรัส

Thai CH8 ไม่อนุญาตให้มีการใช้ สแปม สปายแวร์ หรือ ไวรัส บนแพลตฟอร์มของ Thai CH8 หากผู้ใช้งานต้องการแจ้งเกี่ยวกับข้อความที่น่าสงสัยเข้าข่ายสแปมที่อ้างถึง Thai CH8 ไปยังอีเมล์ของผู้ใช้งาน กรุณาติดต่อผ่านช่องทาง Facebook ช่อง 8 (https://www.facebook.com/thaich8)

8) การติดต่อ Thai CH8

หากผู้ใช้งานมีข้อสงสัย ข้อติชมหรือข้อร้องเรียนใด ๆ หรือผู้ใช้งานต้องการความช่วยเหลือในการใช้งาน กรุณาติดต่อผ่านช่องทาง Facebook ช่อง 8 (https://www.facebook.com/thaich8)

9) ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

9.1) โปรดอ่านเงื่อนไขและทำความเข้าใจการให้บริการที่ระบุถึงการใช้งาน การปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดความรับผิดที่ควบคุมการใช้งานบริการของ Thai CH8 รวมถึงนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

9.2) Thai CH8 อาจมีการปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงาน ของ Thai CH8 ดังนี้ Thai CH8 ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้การแก้ไข เปลี่ยนแปลงดังกล่าว Thai CH8 จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบผ่านช่องทางการให้บริการของ Thai CH8 ต่อไป

10) การวัดเรตติ้งทีวีของนีลเส็น

เว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นส์ ของเราอาจประกอบด้วยซอฟแวร์ในการวัดซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนีลเส็น ซึ่งทำให้คุณมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยการตลาด เช่น การวัดเรตติ้งทีวีของนีลเส็น เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ซอฟแวร์ของนีลเส็นอาจบันทึกไว้ และเพื่อการตัดสินใจของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของการวัดดิจิตอลของนีลเส็นที่
http://priv-policy.imrworldwide.com/priv/browser/th/en/optout.html