"มหิดล" แถลง พบนักศึกษาติดไวรัส "โควิด-19" แต่อยู่ในความดูแลของแพทย์แล้ว พร้อมเร่งติดต่อคนใกล้ชิดตรวจคัดกรอง

(14 มี.ค. 2563) มหาวิทยาลัยมหิดล เผยแพร่เอกสารคำแถลงการของอธิการบดี เรื่อง ผลการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึกษา โดยระบุว่า เนื่องด้วยในวัยที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการสอบสวนทางระบาดวิทยาได้ติดต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องจากอยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจมีการสัมผัสโรคจากบุคคลที่ติดเชื้อซึ่งอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย จากผลการตรวจสอบตามขั้นตอนทางการแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการแจ้งยืนยันว่านักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขณะนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับนักศึกษาคนดังกล่าวไว้ในการดูแลรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ตามกระบวนการในการควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดลขอแจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1) จากการสอบสวนทางระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการติดต่อผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนักศึกษาดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเพื่อนหรือบุคคล ที่สัมผัสใกล้ชิดในสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้รับการยืนยันและครอบครัว เพื่อให้มาตรวจคัดกรองโดยวิธี Nasopharyngeal Swab และ RT-PCR โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการรับผิดชอบคำใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการคัดกรองดังกล่าว หากกลุ่มผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดดังกล่าวได้รับการตรวจและมีผลเป็น negative จะให้ดำเนินการสังเกตดูอาการอยู่ที่บ้าน (self-quarantine at home) เพิ่มเติมเป็นเวลา 14 วัน และหากตรวจแล้วมีผลเป็น positive มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการรับเข้าทำการรักษาและให้ความดูแล โดยมหาวิทยาลัยมหิดล จะได้ดำเนินการติดตามอาการของกลุ่มบุคคลดังกล่วอย่างต่อเนื่อง

2) เนื่องจากนักศึกษาอาศัยอยู่กับครอบครัวและเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล รวมทั้งมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่มากนักในระยะเวลาก่อนการตรวจพบเชื้อมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้ทำการปิดส่วนงาน ห้องเรียน รวมถึงสถานที่ที่นักศึกษาเข้าไปใช้ เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามมาตรฐานของการกำจัดเชื้อเป็นเวลา 2 วัน คือวันที่ 14-15 มีนาคม 2563

อนึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดลจะแจ้งความคืบหน้าในกรณีนี้ให้ทราบเป็นระยะ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.00 น.