สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ยืนยันการผลิตน้ำปลาไทยได้มาตรฐานสากล หลังสหรัฐฯ กักกันนำเข้าน้ำปลาไทยบางยี่ห้อ

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช. เปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวว่าองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกากักกันการนำเข้าสินค้าน้ำปลาจากประเทศไทย ว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากการดำเนินการที่ไม่ครบถ้วนตามแผนของ HACCP แต่ทางบริษัทผู้ผลิตได้ส่งข้อมูลชี้เเจงเพิ่มเติมแล้ว ในประเด็นเรื่องกระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบ คาดว่าจะใช้เวลาในการชี้แจงข้อมูลแล้วเสร็จภายใน 3 เดือนหลังจากนี้

ทั้งนี้น้ำปลาของไทยผลิตตามมาตรฐานของโคเด็กซ์ ที่นานาชาติยอมรับและมีสมาชิกทั่วโลกกว่า 180 ประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกา ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวกำหนดหลักเกณฑ์สำคัญเช่น วัตถุดิบที่มีคุณภาพ สด ไม่ปนเปื้อนสารพิษ ยืนยันน้ำปลาไทยผลิตตามมาตรฐานสากล แน่นอน

ทั้งนี้ประเทศไทยมีการผลิตและส่งออกน้ำปลาไปทั่วโลก โดยมีมูลค่าการส่งออกต่อปีประมาณ 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2560 ซึ่งตลาดหลักในการส่งออกของไทยยังคงเป็นสหรัฐฯ มีมูลค่าการส่งออกระหว่างมกราคม – กันยายน 2561 มากถึง 8.64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนการส่งออกมากถึงร้อยละ 20 ของการส่งออกจากทั่วโลก

มกอช. ยันน้ำปลาไทยได้มาตรฐานสากล