"ป๋าเทพ" ชี้ต้องมีสติเท่ารู้เท่าทัน ย้ำ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่ยึดเหนี่ยวของปวงชนไทย ดูแลรักษาและรับเอาความเป็นชาติไทยสืบไว้ตลอดไป

26 พ.ค. 66 เทพ โพธิ์งาม ดาราตลกอาวุโส ได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ก "ขนมเปี๊ยะขั้นเทพ" มีเนื้อหาดังนี้ "หากคนไทยทุกคนมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความดีงาม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันในสังคม บ้านเมืองก็จะร่มเย็นเป็นสุขเพราะชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์นั้นเป็นเสาหลัก เป็นที่ยึดเหนี่ยวของปวงชนชาวไทยให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิต อุทิศความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวม และควรมีสติไตร่ตรองมีสติรู้เท่าทันสิ่งต่างๆอยู่เสมอ ป้องกันและระวังภัยที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติ ดูแลรักษาและรับเอาความเป็นชาติไทยสืบไว้ตลอดไป"