MEA ร่วมมือ มทร. รัตนโกสินทร์ ลงนามสัญญาให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย รศ.ดร. อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีลงนามสัญญาให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก ระหว่าง MEA กับ มทร. รัตนโกสินทร์ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการลดการใช้พลังงาน ตลอดจนช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความมุ่งมั่นในการส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองการใช้พลังงานทดแทนตามนโยบายของรัฐบาล ขับเคลื่อนวิถีชีวิตเมืองมหานคร จึงได้ร่วมมือกับ มทร. รัตนโกสินทร์ จัดทำโครงการให้บริการอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ขนาดกำลังติดตั้งตามสัญญาเท่ากับ 970.92 kWp มีเป้าหมายในการช่วยเหลือให้ส่วนราชการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า

โดย MEA เป็นผู้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ติดตั้งระบบ และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าฯ ตลอดอายุโครงการ 25 ปี มีอัตราส่วนลดค่าไฟฟ้าเฉพาะในส่วนของระบบฯ ที่ 20% คาดว่าจะทำให้ มทร.รัตนโกสินทร์ ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 632,601.44 บาทต่อปี และคาดว่าจะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 551.59 ตันต่อปี หรือเทียบเท่าการปลูกต้นสัก 34,503.17 ต้น หรือคิดเป็นพื้นที่ป่า 345.03 ไร่ ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดจะทำให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ตอบสนองการใช้พลังงานลดลงตามนโยบายของภาครัฐ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาอย่างยั่งยืน

MEA ร่วมมือ มทร.รัตนโกสินทร์ ลงนามติดตั้ง Solar Rooftop