โปรดเกล้าฯ เเต่งตั้ง 771 นายทหาร รับราชการสนองพระเดชพระคุณ 'พล.อ.วรเกียรติ' ปลัดกลาโหม-'พล.อ.อ. นภาเดช' ผบ.ทอ.-'พล.ร.อ.สมประสงค์' ผบ.ทร.

 

วันที่ 14 ก.ย.2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยเเพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ 711 คน โดยมีตำเเหน่งสำคัญ ดังนี้

1. พลเอก คำรณ เครือวิชฌยาจารย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น จเรทหารทั่วไป

2. พลตรี คม วิริยเวชกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

3. พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ เสนาธิการทหารบก เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม

4.พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

5.พลเอก สุภโชค ธวัชพีระชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานปฏิบัติภารกิจ รักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

6.พลเรือเอก ทรงวุฒิ บุญอินทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

7.พลเอก ณตฐพล บุญงาม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น เสนาธิการทหาร

8. พลเอก อภินันท์ คำเพราะ ผู้ ท รง คุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศ ษ ก อง ทั พ บ ก เ ป็ น รองผู้บัญชาการทหารบก

9. พลเอก สิริพจน์ รำไพกุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก

10. พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

11.พลโท ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 

12.พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเสนาธิการทหารบก เป็น เสนาธิการทหารบก

13.พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ

14. พลเรือเอก ภราดร พวงแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ 

15.พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ

16.พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

17.พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ

18.พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหาร เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ย.พ.ศ. 2564

อ่านฉบับเต็ม : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ