"ไพบูลย์" ยื่น "ชวน" ชงญัตติด่วนให้รัฐสภา มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความปม ส.ส.ฝ่ายค้านลงชื่อแก้ไข รธน. ซ้ำ 4 ฉบับ  ทำได้หรือไม่

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ยื่นเสนอญัตติด่วนขอให้รัฐสภามีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณี พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด 4 ฉบับต่อประธานรัฐสภา ซึ่งตรวจพบว่า ส.ส. ที่ลงรายชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 4 ฉบับ ก็ลงชื่อในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ที่ประธานรัฐสภาบรรจุในวาระการประชุมวันที่ 23-24 กันยายน แล้ว

จึงมองว่าเป็นปัญหาทางข้อกฎหมายเกี่ยวกับเจตนารมณ์ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจลงนามเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีหลักการเดียวกันได้มากกว่า 1 ฉบับหรือไม่ จึงต้องขอเสนอญัตติด่วนตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ.2563ข้อ 31 ประกอบข้อ 15 วรรคสอง

พร้อมขอให้ท่านประธานรัฐสภาโปรดพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเป็นญัตติด่วน ให้รัฐสภามีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา 210 (2) ของรัฐธรรมนูญ กรณี มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรั