สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา