ราชกิจจาฯ เเพร่กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตน มาตรา 40 จากรัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมฉบับใหม่ 

 

ทีมข่าวออนไลน์ช่อง 8 รายงานว่า เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยเเพร่กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม สำหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2564 

โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางอันส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตน สมควรลดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่าย เข้ากองทุนประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดอัตราการจ่าย เงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เป็นระยะเวลาหกเดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และมาตรา 40 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้

ทั้งนี้ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม สำหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ.2561

ข้อ 2 ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำหรับผู้ประกันตน ซึ่งจ่ายเงินสมทบเพื่อรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพและกรณีตายให้แก่ผู้ประกันตน ซึ่งจ่ายเงินสมทบในแต่ละเดือน ในอัตราดังต่อไปนี้

(1) ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ม.ค. พ.ศ. 2565 เดือนละยี่สิบเอ็ดบาท

(2) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. พ.ศ.2565 เป็นต้นไป เดือนละสามสิบบาท

ข้อ 3 ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำหรับผู้ประกันตน ซึ่งจ่ายเงินสมทบเพื่อรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีชราภาพ ให้แก่ผู้ประกันตน ซึ่งจ่ายเงินสมทบในแต่ละเดือน ในอัตรา ดังต่อไปนี้

(1) ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ม.ค. พ.ศ.2565 เดือนละสามสิบบาท

(2) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. พ.ศ.2565 เป็นต้นไป เดือนละห้าสิบบาท

ข้อ 4 ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำหรับผู้ประกันตน ซึ่งจ่ายเงินสมทบเพื่อรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร ให้แก่ผู้ประกันตน ซึ่งจ่ายเงินสมทบในแต่ละเดือน ในอัตราดังต่อไปนี้ 

(1) ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2565 เดือนละเก้าสิบบาท

(2) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. พ.ศ.2565 เป็นต้นไป เดือนละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท

ให้ไว้ ณ วันที่ 21 ก.ค. พ.ศ. 2564

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน