กระทรวงแรงงาน ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพ ปี 2563 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน "โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด – 19" ให้ประชาชนที่ว่างงานจากผลกระทบโควิดและสถานการณ์ภัยแล้ง มีงานทำ มีรายได้

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด – 19 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (หนองลาด) จังหวัดสิงห์บุรี หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลท่าข้าม และหมู่ที่ 3 ตำบลวิหารขาว อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

โดยกล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่เกิดในประเทศไทย และทั่วโลก รวมถึงสถานการณ์วิกฤตการณ์ภัยแล้ง ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจถดถอย ประชาชนเกิดความยากลำบากในการประกอบอาชีพ สถานประกอบกิจการมีการปิดกิจการ เลิกจ้าง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจ้างงาน ทำให้ประชาชน วัยแรงงาน พนักงาน และลูกจ้าง ต้องเผชิญกับปัญหาการว่างงาน ขาดรายได้ และเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก

กระทรวงแรงงานจึงร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2563 ภายใต้กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนชื่อ “โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19”โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนวัยแรงงาน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และสถานการณ์ภัยแล้ง ที่ว่างงาน ขาดรายได้ ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ จากการจ้างงานในพื้นที่ระหว่างหยุดงาน

โดยมอบหมายให้แรงงานจังหวัดพิจารณาประเภทงานที่เหมาะสม รวมทั้งงานส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพได้จากประสบการณ์ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน

สำหรับรูปแบบการจ้างงาน เป็นการปรับปรุงพื้นที่ของโครงการให้เป็นไปตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่โดยปรับพื้นที่ โคก หนอง นาโมเดล ให้เป็นแหล่งจ้างงานให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาในพื้นที่ ทำให้ราษฎรไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานไปหางานทำถิ่นอื่น โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้น กระทรวงแรงงานได้รับการจัดสรรงบจ้างงานจำนวน 19.8 ล้านบาท ซึ่งมีแผนดำเนินการในพื้นที่ 17 จังหวัด 30 ฟาร์มตัวอย่าง ภายในระยะเวลา 60 วัน

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. – 28 ก.ค.63 ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง และจะได้รับค่าตอบแทนวันละ 300 บาทต่อคน ทั้งนี้จะมีพี่น้องแรงงานได้รับผลประโยชน์ รวมจำนวน 1,101 คน

สำหรับจังหวัดสิงห์บุรีมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน ชาย 20 คน หญิง 30 คน ดำเนินการ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (หนองลาด) จังหวัดสิงห์บุรี หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลท่าข้าม และหมู่ที่ 3 ตำบลวิหารขาว อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี