"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจ ประชาชนพอใจผลการเลือกตั้ง 2566 ทั้งภาพรวมและในเขต ร้อยละ 86 ชี้ถ้ามีการลงคะแนนใหม่ก็ยังคงเลือกกาเหมือนเดิม

21 พ.ค. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ประชาชนพอใจกับผลการเลือกตั้งหรือไม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความพึงพอใจผลการเลือกตั้ง การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการเลือกตั้ง ส.ส. ในเขตเลือกตั้ง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 59.08 ระบุว่า พอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 26.87 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 8.86 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ และร้อยละ 5.19 ระบุว่า ไม่พอใจเลย

 

ด้านความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการเลือกตั้ง ส.ส. ในภาพรวมทั้งประเทศ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 59.39 ระบุว่า พอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 30.07 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 6.95 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ และร้อยละ 3.59 ระบุว่า ไม่พอใจเลย

 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนจะทำ หากวันนี้จะต้องไปลงคะแนนใหม่อีกครั้ง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 86.49 ระบุว่า เลือกเหมือนเดิมทั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ รองลงมา ร้อยละ 6.03 ระบุว่า เลือกใหม่หมดทั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ร้อยละ 3.13 ระบุว่า เลือกเหมือนเดิม เฉพาะ ส.ส. แบบแบ่งเขต ร้อยละ 2.37 ระบุว่า จะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และร้อยละ 1.98 ระบุว่า เลือกเหมือนเดิม เฉพาะ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ