ส้มยึดพื้นที่กรุงเทพ !! "นิด้าโพล" ทำนายผลการเลือกตั้ง ส.ส. กทม. 2566 "ก้าวไกล" มาวิน 32 เขต ขณะ "เพื่อไทย" ชิงได้ 1 เขต

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ทำนายผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขต ของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 33 เขตเลือกตั้ง ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1-11 พฤษภาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 6,252 หน่วยตัวอย่าง การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้

ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 เมื่อพิจารณาผลการสำรวจตามเขตเลือกตั้ง พบว่า พรรคก้าวไกล
มีแนวโน้มจะได้รับการเลือกตั้ง จำนวน 32 ที่นั่ง และพรรคเพื่อไทยมีแนวโน้มจะได้รับการเลือกตั้ง จำนวน 1 ที่นั่ง ดังนี้

เขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร พรรคการเมืองที่มีแนวโน้มจะได้รับการเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ 1 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 2 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 3 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 4 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 5 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 6 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 7 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 8 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 9 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 10 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 11 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 12 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 13 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 14 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 15 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 16 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 17 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 18 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 19 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 20 พรรคเพื่อไทย
เขตเลือกตั้งที่ 21 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 22 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 23 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 24 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 25 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 26 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 27 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 28 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 29 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 30 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 31 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 32 พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 33 พรรคก้าวไกล