MEA รวมพลังจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน และส่งมอบเสาไฟฟ้าส่องสว่างเสริมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 นางชลิดา พันธ์กระวี และพลโท นิธิ จึงเจริญ คณะกรรมการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA คณะผู้บริหาร MEA คณะผู้บริหารป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ และพนักงาน MEA ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 และทำพิธีส่งมอบเสาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ จ.สมุทรปราการ

ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า การจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและทำพิธีส่งมอบเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นการร่วมใจของ MEA และฐานทัพเรือกรุงเทพ ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดย MEA ร่วมกับฐานทัพเรือกรุงเทพ และหน่วยงาน ชุมชน โรงเรียน บริเวณใกล้เคียง รวมกว่า 600 คน ร่วมกันปลูกกล้าต้นโกงกาง จำนวน 15,000 ต้น ในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณบ้านแหลมสิงห์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (พื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า) เพื่อใช้เป็นกำแพงลดความรุนแรงของคลื่นทะเล ช่วยชะลอความเร็วของลมพายุให้ลดลงก่อนที่จะขึ้นสู่ฝั่งไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน อีกทั้งยังเป็นการสร้างระบบนิเวศชายฝั่ง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและที่อนุบาลสำคัญของสัตว์น้ำในระยะตัวอ่อน กิจกรรมครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าชายเลน นำความรู้ที่ได้รับมาขยายผลร่วมกันฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนต่อไป

ผู้ว่าการ MEA กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา MEA ได้ทำแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง MEA’s Model จากเสาไฟฟ้าชำรุดที่ไม่ได้ใช้งาน ในพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า โดยนำเสาไฟฟ้าชำรุดที่ไม่ได้ใช้งาน รวมถึงเสาไฟฟ้าที่รื้อถอนจากโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในโครงการต่าง ๆ และยางรถยนต์เก่า นำมาทำเป็นแนวกันคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นระยะทาง 2,200 เมตร พร้อมสนับสนุนงบประมาณการปลูกป่าชายเลนและบำรุงรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2565 จำนวนเงิน 2,000,000 บาท (ส่งมอบรายปี ปีละ 400,000 บาท) อีกทั้งยังมีความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการปลูกป่าชายเลนและดูแลบำรุงรักษามาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี บนพื้นที่ 550 ไร่ นับเป็นสัญญาณแห่งความร่วมมืออันดีของทั้ง 2 หน่วยงาน ในการร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้นสืบต่อไป

MEA รวมพลังปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ส่งมอบเสาไฟฟ้าพื้นที่ป้อมพระจุลฯ