DSI จังหวัดชายแดนภาคใต้ สนธิกำลัง ร่วมกับสรรพสามิตพื้นที่ยะลา ตรวจค้นร้านค้าและโกดังเก็บสุราต่างประเทศและบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีในพื้นที่จังหวัดยะลา คิดคำนวณมูลค่าของผิดกฎหมายเป็นจำนวนกว่า 10 ล้านบาท

วันนี้ 15 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชยพล สายทวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะ หัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนที่ 118/2564 ได้สั่งการให้ นายณฐภัทร คงแก้ว พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ หัวหน้าส่วนสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ นำกำลังข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ สนธิกำลังสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา นำโดย ว่าที่ ร้อยเอก เตชนิธิ รุจิปูริตานันท์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  หัวหน้าสายตรวจ พร้อมเจ้าหน้าที่สรรพสามิตจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ทำการสืบสวน กรณี กลุ่มเครือข่ายผู้กระทำความผิดกฎหมายบริเวณชายแดนและชายฝั่งทะเล ตามเลขสืบสวนที่ 118/2564 สืบเนื่องจาก ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยคณะพนักงานสืบสวนที่ 118/2564 พร้อมเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่า มีลักลอบจำหน่ายบุหรี่และสุราหลีกเลี่ยงภาษีในพื้นที่ ตำบลสะเตงนอก และ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา รวมทั้งพื้นที่อื่นๆ และต่อมาได้รับแจ้งจากสายลับ ซึ่งประสงค์เงินสินบนรางวัลว่า กลุ่มผู้ค้าบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีดังกล่าว ได้เปิดร้านจำหน่ายบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี จึงได้ขอหมายค้นต่อศาลจังหวัดยะลา จำนวน 3 เป้าหมาย เพื่อขอทำการตรวจค้นสถานที่เพื่อพบสิ่งของที่ผิดกฎหมายและเป็นพยานหลักฐานในเรื่องสืบสวนที่รับผิดชอบ ซึ่งพบว่ามีมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท

กรณีดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศ กคพ.(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2565 เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ตามบัญชีท้าย ข้อ 13 และข้อ 14 ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งจะได้เสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

การกระทำผิดที่กล่าวข้างต้นอาจเข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศ กคพ.(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2565 เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ตามบัญชีท้าย ข้อ 13 และข้อ 14 ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งจะได้เสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคณะพนักงานสืบสวนที่ 118/2565 จะได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะทำการขยายผลกลุ่มเครือข่ายการกระทำผิด ทั้งที่มาของผิดกฎหมายที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยผิดกฎหมายไม่เสียภาษีและไม่ผ่านพิธีการศุลกากร และที่ส่งต่อเข้าไปยังโกดังเก็บสินค้าและร้านค้าที่จำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เป็นการมอมเมาประชาชนและสังคม ทั้งอาจมีผู้มีอิทธิพลหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกหรือร่วมกระทำผิดอยู่ด้วย ทั้งสิ้นล้วนแต่เป็นการกระทำความผิดมูลฐานที่เป็นความผิดฐานฟอกเงิน ที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ต้องขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป