นายกฯ เซ็นคำสั่งตั้ง 21 คกก. แก้ปัญหาสลากกินแบ่งฯ เกินราคา 'อนุชา' นั่งหัวโต๊ะ 'แรมโบ้อีสาน' รองประธาน, ปลัดกระทรวง-ผบ.ตร.-อธิบดีดีเอสไอ-กอ.รมน.-ปปง.-ผอ.สำนักงบประมาณ นั่งกรรมการ เริ่มงานทันที

 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกลาโหม ออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 8/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขาย หรือ ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีเนื้อหาระบุว่า

ตามที่กลุ่มมวลชนต่าง ๆ ได้เสนอข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น อาศัยอำนาจตามความมาตรา 11 (6) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี 2534 แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 21 คน มีรายละเอียดดังนี้

1.นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ

2.นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ

3.อัยการสูงสุด เป็นกรรมการ

4.ปลัดสำนักนายกฯ เป็นกรรมการ

5.ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ

6.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกรรมการ

7.ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ

8.ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นกรรมการ

9.เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นกรรมการ

10.ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ

11.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ

12.อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นกรรมการ

13.เลขาธิการกองอำนวยการความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นกรรมการ

14.เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นกรรมการ

15.ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการ

16.ผู้อำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเป็นกรรมการ

17.รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ และเลขานุการ

18.ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นกรรมการ และเลขานุการ

19.รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

20.ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

21.เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการเสนอขาย หรือ ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนด รวมถึงเสนอแนะแนวทาง และมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และรายงานการดำเนินการปัญหาต่อนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ทั้งนี้ ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการปี 2547 หรือตามระเบียบของทางราชการ แล้วแต่กรณี โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป