อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำทีมสำรวจพื้นที่พบปะมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร กำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร

วันที่ 28 ต.ค. 2565 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะล่องเรือสำรวจความเสียหายพื้นที่เพาะปลูกตามลำแม่น้ำชี ในอำเภอเขื่องใน จ.อุบลราชธานี เพื่อเร่งฟื้นฟูเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ พร้อมพบปะกับชาวบ้าน

โดยระบุว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ซึ่งจากรายงานข้อมูลถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2562 มีพื้นที่ที่คาดว่าจะเสียหายทั่วประเทศประมาณ 5.1 ล้านไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 6.2 แสนราย จึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย เพื่อเสนอขอรับความช่วยเหลือให้กับเกษตรกร พร้อมศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 แห่ง ได้จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์พืช ภายใต้โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรไว้พร้อมแล้ว

โดยทั้งหมดเป็นพืชอายุสั้นที่เกษตรกรสามารถนำไปปลูกเพื่อเป็นอาหาร ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว และเพิ่มรายได้ เช่น เมล็ดพันธุ์พืชผัก ประกอบด้วย พริก มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว ถั่วพู และกระเจี๊ยบเขียว ต้นพันธุ์พืชผักพืชอาหาร และต้นพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้น

รวมทั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืช (ศทอ.) 9 แห่ง ยังได้ดำเนินการจัดเตรียมเชื้อราไตรโคเดอร์มา ทั้งแบบพร้อมใช้ และหัวเชื้อขยาย พร้อมสนับสนุนเพื่อให้เกษตรกรนำใช้ในการฟื้นฟูป้องกันเชื้อสาเหตุโรคพืชสำหรับพื้นที่เพาะปลูกไม้ผลหลังน้ำลด
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า จากการลงพื้นที่ไปพบปะให้กำลังใจและมอบปัจจัยการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ และอุบลราชธานี พบว่าพื้นที่บางส่วนระดับน้ำลดลงแล้ว และพื้นที่ที่คาดว่า จะเสียหายส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาข้าว

ทั้งนี้ การเยียวยาเกษตรกรจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยมีอัตราการช่วยเหลือ นาข้าว 1,340 บาทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 4,048 บาทต่อไร่ และไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่