"นายกฯ" นำ รมต. ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ก่อนร่วมวงประชุม ครม. จับตาพิจารณาแผนรับมือกับวิกฤตพลังงาน ด้านมหาดไทยเสนอยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม

 


วันที่ 5 ก.ค. 2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ซึ่งวันนี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มาเข้าร่วมการประชุมหลังหายป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 ขณะที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์มาจากกระทรวงพาณิชย์ ส่วนนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ยังอยู่ระหว่างการกักตัวจากการติดเชื้อโควิด-19

โดยวันนี้ต้องติดตามการพิจารณาแผนรับมือกับวิกฤตพลังงาน หลังวานนี้ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะกรรมการเฉพาะกิจ บริหารติดตาม วิเคราะห์ผลกระทบในอนาคต

ก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีเข้ารับการฉีควัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ซึ่งสถาบันบำราศนราดูร สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นำมาฉีดให้กับคณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินทดแทนการประกันชีวิตสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้ และการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี จากนั้นนายอนุทิน และคณะเข้าประชาสัมพันธ์งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 19

 


 

ด้านนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565

ด้านนายสายสม วงษาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี “6 ทศวรรษ พัฒนาดาวน์”


 
สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจ

กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม อันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 และเสนอการขออนุมัติแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564-2570 ต่อคณะรัฐมนตรี
 
กระทรวงการคลัง เสนอการโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ และดอกเบี้ยของพรก.กู้เงิน และจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินพ.ศ.2541 (FIDF 1) และ พรก.กู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่สอง พ.ศ.2545 (FIDF 3)
 
กระทรวงพาณิชย์ เสนอโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี 2565
 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊ง Call Center และ Hybrid Scam และเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลักษณะ กิจการ หรือหน่วยงานที่ยกเว้นมิให้นำพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาใช้บังคับ
 
กระทรวงพลังงาน เสนอเรื่องที่องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ขอความเห็นชอบการผนวกสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง B-17 & C-19 และพื้นที่ว่าง (แปลง B-17-02) เข้ากับสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง B-17-01 โดยการออกสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ของสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง B-17-01 และขอความเห็นชอบร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 สัญญาซื้อขายก๊าชธรรมชาติแปลง B-17 & C-19 และแปลง B-17-01 ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ฉบับแก้ไข