นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ออกหนังสือ ขอส่งตัวข้าราชการครูไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สืบเนื่องจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณี ข้าราชการครู นายวัลลภ นันตา ครูปฏิบัติงานสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีการใช้วาจาไม่สุภาพ ส่อเสียดทางเพศ และแสดงออกด้วยข้อความที่หยาบคายลงบนโซเชียลมีเดีย

ทั้งนี้ โรงเรียนได้รับทราบข้อมูลจากเอกสาร หลักฐานและสื่อต่างๆ และดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ซึ่งเมื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนเสร็จสิ้น โรงเรียนจะรายงานผลให้ทราบต่อไป