เลื่อนเปิดเทอมไม่มีกำหนด หลังแปดริ้วยังคงเป็นพื้นที่สีแดง ต้องควบคุมการระบาดขั้นสูงสุด พร้อมรอการประเมินจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

นายไมตรี ไตยติลานันท์ ผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อ จ.ฉะเชิงเทรา แจง ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 29/2564 ลงวันที่ 8 มิ.ย.64 ยังไม่อนุญาตให้สถานศึกษาในพื้นที่มีการเรียนการสอนตามปกติในช่วงเวลานี้ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ฉะเชิงเทรา จะมีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะ หากสถานการณ์คลี่คลายหรือบางโรงเรียนมีความพร้อม หรือผ่านหลักเกณฑ์ประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid Plus ให้เสนอผ่านต้นสังกัดพิจารณาประเมินในชั้นต้น ก่อนเสนอมายังคณะกรรมควบคุมโรคระดับจังหวัดเป็นรายกรณี โดยให้สถานศึกษาทุกประเภท ทั้งในระบบและนอกระบบในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา สามารถจัดการเรียนการสอน หรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้ในรูปแบบการเรียนการสอนผ่านทีวีระบบเคเบิ้ลและดาวเทียม อินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชัน และจัดหนังสือแบบฝึกหัดใบงานให้นักเรียนนำไปเรียนรู้ที่บ้าน ภายใต้การช่วยเหลือของผู้ปกครอง จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ฉะเชิงเทรา

ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ที่เลื่อนการเปิดทำการเรียนการสอน จากกำหนดเดิมในวันที่ 17 พ.ค.64 มาเป็นในวันที่ 14 มิ.ย.64 ได้วางแผนเปิดการเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์แล้ว แต่ยังมีปัญหา เนื่องจากผ้ปกครองหลายครอบครัวต้องออกไปทำงานนอกบ้าน นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ไม่สามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย ขณะที่บางรายขาดอุปกรณ์และระบบการสื่อสาร ประกอบกับอุปสรรคเกี่ยวกับสัญญาณ ทำให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง