กลุ่มแรงงานรวมตัวยื่น 7 ข้อเรียกร้องกับการกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทำงาน

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และ สมาพันธ์แรงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ รวมตัวยื่นข้อเรียกร้องให้กับกระทรวงแรงงานเนื่องในวัน "งานที่มีคุณค่าสากล" หรือวัน Decent Work ซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศกำหนดขึ้น เพื่อรณรงค์การยกระดับคุณภาพชีวิตคนทำงาน โดยเลขารัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับหนังสือ

ปีนี้ตัวแทนแรงงานได้เรียกร้องเงินประกันสังคมที่มีการจ่ายล่าช้าและเสนอ 7 ข้อเรียกร้อง มีเนื้อหา คือ

1. รัฐต้องจัดสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ทั้งด้านสาธารณสุข และการศึกษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2. รัฐต้องจัดหางานให้คนวัยทำงานและช่วยค่าครองชีพผู้ไม่มีงานทำอย่างเพียงพอ

3 .ต้องกำหนดค่าจ้างที่เป็นธรรม มีระบบปรับค่าจ้างทุกปีและปรับค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 425 บาท ตามสัญญา

4. ต้องปฏิรูปโครงสร้างการบริหารสำนักงานประกันสังคม ให้โปร่งใส

5. รัฐต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม สัดส่วนเท่ากับลูกจ้าง นายจ้าง และคืนเงินสมทบค้างจ่ายกว่า 8 พันล้านให้ประกันสังคมเร่งด่วน

6.ให้ประกันสังคมตั้งสถาบันการเงินเพื่อให้บริการผู้ประกันตน

7.ให้สร้างโรงพยาบาลเพื่อผู้ประกันตนและให้ตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามข้อเรียกร้อง 

ร้อง 7 ข้อเสนอ รมว.แรงงาน ช่วยสวัสดิการ