กรมควบคุมมลพิษ เร่งแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน หลังพบว่าไม่ได้มาตรฐาน

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คพ. ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 จังหวัดนครปฐม (สสภ.5) ดำเนินการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำในแม่น้ำท่าจีน ต่อเนื่องปีละ 4 ครั้ง โดยพบว่า สถานการณ์คุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558–2562 คุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำที่กำหนด ซึ่งยังคงมีปัญหาเสื่อมโทรม ถึงแม้ว่าในปัจจุบันได้มีการจัดการน้ำเสียไปบ้างแล้วก็ตาม แต่ยังไม่เพียงพอต่อการจัดการคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำท่าจีนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดได้

นายประลอง กล่าวว่า คพ. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน พ.ศ. 2562 - 2570 ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา 5 มาตรการ ได้แก่
1) การป้องกัน ควบคุม กำกับดูแล และบังคับใช้กฎหมาย
2) ลดการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ
3) การติดตามตรวจสอบและการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
4) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งน้ำ
5) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกให้กับทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คพ. ได้กำหนดกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน พ.ศ. 2562 – 2572 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงาน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย
1) โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม
2) การจัดทำ(ร่าง)อัตราการระบายมลพิษทุกแหล่งกำเนิดของแต่ละจังหวัด
3) ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำร่วมกับ สสภ.5 พร้อมทั้งวิเคราะห์และรวบรวมผลเพื่อจัดทำเป็นรายงานสถานการณ์ และใช้ในการวางแผนการจัดการคุณภาพน้ำ
5) การทำสื่อประชาสัมพันธ์การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพน้ำผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ