ประกันสังคม เผยมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ทั้งลดอัตราเงินสมทบ / ขยายเวลาส่งเงินสมทบ / เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

(26 มี.ค. 2563) หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19

โดยมีมาตรการช่วยเหลือดังนี้
1.ลดอัตราเงินสมทบ
- นายจ้าง เหลืออัตราร้อยละ 4 ระยะเวลา 3 เดือน (มี.ค. - พ.ค. 63)
- ผู้ประกันตน มาตรา 33 เหลืออัตราร้อยละ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (มี.ค. - พ.ค. 63)
- ผู้ประกันตน มาตรา 39 เหลืออัตราร้อยละ 1.8 ระยะเวลา 3 เดือน (มี.ค. - พ.ค. 63)

2.ขยายเวลาส่งเงินสมทบ นายจ้าง และผู้ประกันตน มาตรา 33, 39
สำหรับงวดเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ออกไปอีก 3 เดือน 
ค่าจ้าง เดือน มีนาคม 2563 ให้นำส่งภายใน 15 กรกฎาคม 2563
ค่าจ้าง เดือน เมษายน 2563 ให้นำส่งภายใน 15 สิงหาคม 2563
ค่าจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563 ให้นำส่งภายใน 15 กันยายน 2563

เพิ่มสิทธิประโยชน์ กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
*นายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด 19
รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 180 วัน
*หน่วยงานภาครัฐสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว
รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 60 วัน

นอกจากนี้ ยังมีมติเพิ่มเงินทดแทนการขายรายได้กรณีว่างงาน ดังนี้
*ผู้ประกันตนลาออก รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 45 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน (บังคับใช้ 2 ปี)
*ผู้ประกันตนถูกเลิกจ้าง รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 20 วัน (บังคับใช้ 2 ปี)

โดยมาตรการดังกล่าว ได้ผ่านการเห็นชอบจาก ครม. แล้ว ทางกระทรวงแรงงานจะออกประกาศเพื่อบังคับใช้โดยเร็วที่สุด