ธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้แจง ธนาคารทุกแห่งยังไม่ยกเลิกใช้สมุดบัญชี ระบุ เป็นแค่ทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าบางกลุ่ม

น.ส.ปรียานุช จึงประเสริฐ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงกรณีข่าวธนาคารพาณิชย์จะยกเลิกสมุดบัญชีเงินฝาก ว่า ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งยังให้บริการเงินฝากที่มีสมุดเงินฝากหรือเอกสารการฝากเงินแก่ประชาชนโดยทั่วไป แต่ธนาคารพาณิชย์บางแห่งอาจมีการเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ไม่มีสมุดบัญชีให้แก่ลูกค้าเป็นทางเลือกเพิ่มเติม สำหรับลูกค้าบางกลุ่มที่สะดวกใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์

อย่างไรก็ดี หากในอนาคตธนาคารพาณิชย์จะขอยกเลิกสมุดบัญชีเงินฝากแก่ลูกค้าทุกประเภท ก็ควรมีการหารือกับแบงก์ชาติก่อน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธนาคารพาณิชย์มีการให้บริการที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า และมีการดูแลภายหลังการขายให้ลูกค้าสามารถดำเนินการต่างๆได้อย่างสะดวก และได้รับความเป็นธรรม ตามหลักการของประกาศ ธปท.ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม