รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งตั้งคณะทำงานวางแผนสนับสนุนเกษตรกรปลูกโกโก้แทนยางพารา หลังตลาดภายในประเทศและตลาดโลก มีความต้องการมากขึ้น

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯไปหารือในรายละเอียด เรื่องการวางแผนผลิตโกโก้ทดแทนการทำสวนยางพารา โดยสถานการณ์พืชผลทางการเกษตรทราบว่า ขณะนี้ตลาดภายในประเทศและตลาดโลกมีความต้องการผลผลิตโกโก้มากขึ้น ประกอบกับในประเทศไทยมีเกษตรกรเริ่มให้ความสนใจปลูกโกโก้กันมากขึ้นด้วย เพราะราคาซื้อขายค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับพืชอื่นๆ ขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรฯได้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำไว้ประการหนึ่ง ด้วยการลดการผลิตยางพาราให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและตลาดต่างประเทศด้วยการปลูกพืชอื่นทดแทน

ดังนั้น เพื่อเป็นการวางแผนการผลิตตามความต้องการของตลาดซึ่งเป็นแนวทางการปฎิรูปภาคการเกษตร ที่กระทรวงเกษตรฯได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว จึงขอให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาเพื่อสนับสนุนการปลูกโกโก้ทดแทนสวนยางที่มีอายุเกิน 25 ปี หรือสวนยางที่ให้น้ำยางน้อยไม่คุ้มทุนการผลิต โดยให้พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานซึ่งอาจประกอบด้วยข้าราชการจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน สศก. สปก. กยท. และสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง ฯลฯ ตามความเหมาะสม โดยคณะทำงานดังกล่าวจะมีทำหน้าที่ดังนี้...

1.ศึกษาข้อมูลด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศของพืชโกโก้ว่ามีความแนวโน้มต้องการมากน้อยเพียงใด
2.ศึกษาสภาพพื้นที่ๆจะใช้ทำการเพาะปลูกโกโก้ตามคุณภาพดิน (Zoning by Agri-Map) ว่าพื้นที่ภูมิภาคใดของประเทศไทยที่มีความเหมาะสมกับการปลูกพืชดังกล่าวและจะสามารถสนับสนุนให้ปลูกในพื้นที่สวนยางทดแทนยางเก่าหรือปลูกแซมในสวนยางได้หรือไม่อย่างไร
3.ประมาณการต้นทุนและความยากง่ายเปรียบเทียบกับความคุ้มค่าในการเพาะปลูก การบำรุงรักษาระหว่างเพาะปลูก และการแปรรูปโกโก้ออกเป็นผลผลิตสู่ตลาด ตามห่วงโซ่การผลิตโกโก้ว่าเป็นอย่างไร
4.หากผลการศึกษาปรากฎว่าพื้นที่ประเทศไทยมีความเหมาะสมในการปลูกและผลิตโกโก้ รวมทั้งให้ผลตอบแทนคุ้มทุนในเชิงเศรษฐศาสตร์ด้วยแล้ว ให้เร่งรัดจัดทำแผนการผลิตโกโก้ (Agriculture Production Plan)

ทั้งนี้ อาจใช้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา มาใช้เป็นต้นแบบ ในการวางแผนการผลิตโกโก้ในครั้งนี้ก็ได้