"เศรษฐา" สั่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจสอบความชัดเจนปรับลดครอบครองยาบ้า จาก 5 เม็ด เหลือ 1 เม็ดเพื่อเสพ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงผลภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุม ครม.ได้อนุมัติหลักการในร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่า มีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างกฎหมายเพิ่มปริมาณให้โทษ กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ที่ให้สันนิษฐานว่า มีไว้ครอบครองเพื่อเสพ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อาทิ ยาบ้า ยาไอซ์ ที่ให้สมมุติฐานว่ามีในครอบครองเพื่อเสพ โดยกำหนดให้ยาเฟตามีน ยาบ้า มีปริมาณไม่เกิน 1 หน่วยการใช้ หรือ น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 5 เม็ด พร้อมกับให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปตรวจสอบความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง