"เลขาสภาฯ" แจงพร้อมสภาฯ รับส.ส.ใหม่รายงานตัว เชิญ "พล.ต.ท.วิโรจน์"อาวุโสสูงสุด เป็นประธานชั่วคราวเลือกประธานสภาฯ

14 มิ.ย.66 ที่รัฐสภา นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธ​ิการสภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงความพร้อมในการรับรายงานตัว ส.ส.ใหม่ ที่บริเวณชั้นบี 1 อาคารรัฐสภา ว่า ทางสภาฯได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งชุดที่ 26 ทั้งการจัดทำเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ หนังสือคู่มือ เช่นรัฐธรรมนูญ ข้อบังคับการประชุม สิทธิประโยชน์ของ ส.ส. เป็นต้น นอกจากนั้นทางสำนักงานฯ ยังได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อรองรับและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ การจัดเตรียมระบบ e-Form สำหรับการรายงานตัว จัดทำระบบแสดงผลภาพและข้อมูลการมารายงานตัวของส.ส.รวมทั้งติดตั้งแอปพลิเคชั่น และระบบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก พร้อมได้จัดเตรียมจอแสดงผลการรายงานตัวของ ส.ส.ด้วย

นางพรพิศ กล่าวต่อว่า การเตรียมการทูลเกล้าฯ ถวายร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา(ครั้งแรก) นั้น ทางสำนักงานเลขาฯ ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว โดยหากส.ส.มาแสดงตนประมาณ 300 คน ทางสำนักงานเลขาฯ ทยอยแจ้งจำนวนและรายชื่อไปทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) รับทราบโดยด่วน จนกว่าจะครบจำนวน 475 คนและ 500 คน เพื่อจะได้เป็นข้อมูลประกอบการทูลเกล้าฯ ถวายร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา(ครั้งแรก) พร้อมทั้งได้เตรียมความพร้อม การจัดพิธีเปิดประชุมรัฐสภา ภายใน 15 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. ให้เรียกประชุมรัฐสภา เพื่อให้สมาชิกมาประชุมเป็นครั้งแรก

นางพรพิศ กลาวด้วยว่า ทางสภาฯยังเตรียมความพร้อมการเปิดประชุมสภาฯ ครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรไว้แล้ว โดยได้ประสานไปยัง พล.ต.ท.วิโรจน์​ เปาอินทร์ ว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ซื่งอาวุโสสูงสุด อายุ 89 ปี มาเป็นประธานชั่วคราวแล้ว รวมทั้งให้สำนักประชุมและที่ปรึกษาซักซ้อมความเข้าใจในข้อกฎหมาย ข้อบังคับการประชุมร่วมกัน รวมถึงการโหวตเลือกประธานสภาฯ และการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ที่คาดว่าจะมีประเด็นถกเถียงด้านข้อกฎหมาย หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกับสภาฯ ได้เตรียมขั้นตอนต่างๆ ไว้พร้อมทั้งหมด แต่หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยงานอื่น ต้องให้หน่วยงานนั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบ และดำเนินการ