ชี้ป้ายหาเสียงของทุกพรรคการเมือง-ทุกว่าที่ผู้สมัครส.ส.ต้องขออนุญาตท้องถิ่น-แขวงทางหลวงพร้อมเสียภาษี-ค่าธรรมเนียมเสียก่อนเท่านั้น ไม่เช่นนั้นต้องโดนใบเหลืองแน่

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯได้ทำหนังสือถึง รมว.กระทรวงมหาดไทยเพื่อสั่งการไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสั่งการต่อไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศให้กวดขัน ตรวจสอบป้ายหาเสียงของพรรคการเมือง และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ในท้องที่ของตนที่ติดตั้งป้ายหาเสียงกันอย่างมากมายในขณะนี้ว่า ได้มีการขออนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมหรือภาษี ตาม พรบ.ภาษีป้าย 2510 ก่อนแล้วหรือไม่

นอกจากนั้นยังมีหนังสือถึงอธิบดีกรมทางหลวง เพื่อสั่งการให้แขวงการทางต่างๆทั่วประเทศได้กวดขัน ตรวจสอบป้ายของพรรคการเมือง และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ในท้องที่ของตนที่ติดตั้งป้ายหาเสียงกันอย่างมากมายในเขตทางของกรมทางหลวงด้วยว่า ได้มีการขออนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมก่อนที่จะนำป้ายหาเสียงมาติดตั้งในเขตทางหรือไม่ด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจากในขณะนี้อายุของสภาผู้แทนราษฎรยังไม่สิ้นสุดลง ยังไม่มีการยุบสภา และยังไม่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไปตามที่กฎหมายกำหนด การที่พรรคการเมืองหรือว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคต่างๆ นำป้ายกาเสียงมาติดตั้งบริเวณริมทางเท้า ริมเขตทางโดยไม่มีการขออนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมเสียก่อนนั้นถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายอาทิ ม.38 ประกอบ ม.72 แห่งพรบ.ทางหลวง 2535 และ ม.10 ม.12 ม.19 ม.27 ม.39 ประกอบ ม. 52 แห่งพรบ.รักษาความสะอาดฯ 2535 ได้ และถึงแม้พรบ.รักษาความสะอาดฯ 2535 ม.10 วรรคสาม จะมีข้อยกเว้น มิให้ใช้บังคับกับการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งก็ตาม แต่เนื่องจากในขณะนี้ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปแต่อย่างใด จะนำข้อยกเว้นของกฎหมายดังกล่าวมาเป็นข้ออ้างไม่สามารถทำได้

อย่างไรก็ตาม ตามกฎเหล็ก 180 วันก่อนการเลือกตั้งหรือตามระเบียบของ กกต.นั้น การติดตั้งป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองและว่าที่ผู้สมัครต่างๆของพรรคการเมืองสามารถทำได้ แต่ต้องไปดำเนินการขออนุญาตองค์กรปกครองท้องถิ่นต่าง ๆ หรือแขวงทางหลวงในแต่ละพื้นที่เขตที่ติดตั้ง และเสียค่าธรรมเนียม/ภาษีป้ายเสียก่อน แต่หากมีการติดตั้งไปแล้วก่อนมีการทำเรื่องขออนุญาตก็ให้เสียค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนดเสียด้วย แล้วนำค่าใช้จ่ายในการเสียภาษี/ค่าธรรมเนียมและค่าปรับทั้งหมด มาคิดคำนวณในค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมือง และหรือว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.แต่ละคน หากไม่ดำเนินการอาจเข้าข่ายความผิดถูก แต.แจกใบเหลือง ตาม พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 ได้

เพื่อให้การเลือกตั้งในอนาคตอันใกล้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนด สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จะดำเนินการสุ่มตรวจสอบไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่นต่าง ๆ และแขวงทางหลวงทั่วประเทศว่า ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวแล้วหรือไม่ด้วย นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด