ลุงป้อม ลุยสมุทรปราการ นิคมฯ บางปู สั่งป้องกันน้ำหลาก ฤดูฝน ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ


วันนี้ (25 ก.ค. 65) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.สมุทรปราการ โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมของจังหวัด ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นำเสนอแผนงานด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน นำเสนอแผนการระบายน้ำในพื้นที่ ตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 65 เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำหลากลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำบางปะกง นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูและพื้นที่โดยรอบ นำเสนอแผนงานการแก้ไขปัญหาและแนวทางการปฏิบัติ และนางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นำเสนอโครงการรักษ์คูคลองเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ หลังจากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขุดลอกคลองมหาวงษ์ ตามโครงการรักษ์คูคลองเฉลิมพระเกียรติ และตรวจอาคารสถานีสูบน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู พร้อมพบปะประชาชน ผู้ประกอบการและพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าแผนงานและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ การดำเนินการโครงการรักษ์คูคลองเฉลิมพระเกียรติ และโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูและพื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะ 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 65 ที่จังหวัดและทุกหน่วยงานได้จัดทำแผนปฏิบัติการระบายน้ำหลากในพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการเกิดผลเป็นรูปธรรม จึงได้กำชับให้ สทนช. กรมชลประทาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ จ.สมุทรปราการ ร่วมบูรณาการจัดทำแผนหลักแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพื่อป้องกันพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมบางปูและพื้นที่โดยรอบ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เกิดความเชื่อมั่น รวมทั้งให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ อาคารบังคับน้ำ และสถานีสูบน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ส่วนการฟื้นฟูแหล่งน้ำและการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ได้มอบให้ จ.สมุทรปราการ กระทรวงอุตสาหกรรม และองค์การจัดการน้ำเสีย เร่งดำเนินการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขยายผลการดำเนินโครงการรักษ์คูคลองเฉลิมพระเกียรติไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในระดับพื้นที่ด้วย

“จากเหตุการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูเมื่อปีที่แล้ว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ทันทีและได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการจัดทำแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันเป็นการเร่งด่วน ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็น 1 ใน 3 นิคมอุตสาหกรรมสำคัญของ จ.สมุทรปราการ เนื่องจากมีภาคอุตสาหกรรมเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ ที่สร้างงาน สร้างเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงให้ความสำคัญและมีนโยบายผลักดันส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมผ่านโครงการและมาตรการต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินกิจการเดินหน้าได้อย่างมั่นคง พร้อมให้ความสำคัญด้านทรัพยากรน้ำ ทั้งการพัฒนา การฟื้นฟูแหล่งน้ำ การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย และปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างความอยู่ดีกินดีของประชาชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดให้เกิดความยั่งยืนต่อไป” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ สทนช. กล่าวเพิ่มเติมว่า กอนช. ได้คาดการณ์ปริมาณฝนรายเดือนจากแผนที่ฝน ONE MAP พบว่า ช่วงเดือน ส.ค.-ต.ค. 65 ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ จะมีปริมาณฝนมากกว่าค่าฝนปกติ และคาดว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย รวม 21 ตำบล ของ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองสมุทรปราการ อ.บางเสาธง อ.บางบ่อ และ อ.บางพลี ทั้งนี้ กอนช. ได้ประสานจังหวัดสมุทรปราการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมรับมือต่อไป