รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย และเน้นย้ำคุมเข้มการป้องกันสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทย – ลาว

พลโท บุญสิน พาคกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นผู้แทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2567 รับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง พร้อมทั้งบูรณาการ ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเลย

โดยมีพลตรี นรธิป โพยนอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี, นายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 3 (ร.8 ) และพันเอกสุริวัชร์ อัครพรเดชาพงษ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเลย ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมหารือการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยได้ดำเนินโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการ และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคมในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย



ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการประสานงาน วางแผน อำนวยการ และเสริมการปฏิบัติงานตามแผนและแนวทางการป้องกันปราบปราม ระงับยับยั้งและแก้ไขบรรเทาเหตุการณ์ที่เป็นภัย หรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงภายในทุกรูปแบบในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 2