"นายกฯ" เตรียมลงพื้นที่ จ.กำแพงเพชร ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย การบริหารจัดการน้ำ-เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 7 ก.ค.นี้

 

วันที่ 5 ก.ค. 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ มีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อตรวจราชการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการเกษตร การดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการน้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

ช่วงเช้า เวลาประมาณ 09.15 น. นายกรัฐมนตรีจะไปสักการะศาลหลักเมืองกำแพงเพชร และไปกราบนมัสการพระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดคูยาง พระอารามหลวง ที่วัดคูยาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จากนั้น จะไปตรวจเยี่ยมการบริหารงานกล้วยแปลงใหญ่ ณ บ้านท้องคุ้ง หมู่ 7 ตำบลพุทรา อำเภอคลองขลุง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร จะกล่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และรายงานการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ทั้งนี้ ประธานกลุ่มกล้วยไข่แปลงใหญ่ตำบลพุทรา จะรายงานผลการดำเนินงานต่อนายกรัฐมนตรีด้วย และนายกรัฐมนตรีจะได้เยี่ยมชมกิจกรรมการแสดงผลการดำเนินงานแปลงใหญ่กล้วยไข่ของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ซึ่งการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสม

จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ตำบลบางวัว อำเภอคลองขลุง โดยนายกรัฐมนตรีจะมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ จำนวน 1 หลัง และบ้านที่ดำเนินการเสร็จแล้วแก่ผู้แทน จำนวน 10 หลัง ซึ่งสร้างโดยโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ประจำปี 2565 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร

ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะไปตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำ การจัดหาแหล่งน้ำ และการเพิ่มพื้นที่ชลประทานของจังหวัดกำแพงเพชร ณ ฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการหนองขวัญ) ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง ซึ่งสามารถส่งน้ำไปยังพื้นที่รับประโยชน์ ได้แก่ อำเภอคลองขลุง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ รวม 101,000 ไร่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะได้พบปะประชาชนกลุ่มผู้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง พร้อมรับทราบปัญหาในแต่ละพื้นที่ และรับฟังข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่โดยตรง

จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะไปตรวจเยี่ยมกลุ่มปลูกข้าว GAP ขาณุวรลักษบุรี โมเดล ที่หมู่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี รับฟังสรุปผลการดำเนินงานการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม โครงการขาณุวรลักษบุรีโมเดล จากประธานกลุ่มปลูกข้าว GAP ขาณุวรลักษบุรี โดยนายกรัฐมนตรีจะได้พบปะผู้ประกอบการและเกษตรกร ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ขาณุวรลักษบุรี โมเดล เป็นโมเดลที่เป็นการขับเคลื่อน รวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกร ตำบลแสนตอ ตำบลเกาะตาล ตำบลบ่อถ้ำ ตำบลยางสูง และตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการกว่า 800 คน ที่พัฒนาการรวมตัวของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวพันธุ์ กข79 เป็นโครงการ “ขาณุโมเดล” ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นนุ่ม จากกรมการข้าว ผลักดันให้จังหวัดกำแพงเพชรเป็นแหล่งปลูกข้าวพื้นนุ่มคุณภาพ มีการบริหารจัดการน้ำจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ นอกจากนี้ ยังเป็นโครงการนำร่อง ที่จะเชื่อมโยงไปยังจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้ชาวนาได้เห็นต้นแบบที่แท้จริงว่าทำนาอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ จึงเกิดเป็นความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะสามารถเชื่อมโยงสร้างรายได้ระหว่างธุรกิจชุมชนได้หลายทาง ตามแนวทางเศรษฐกิจของชุมชน