รพ.ศิริราช ประกาศปิดให้บริการห้องตรวจเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ตั้งแต่บัดนี้ - 16 พ.ค. 64 เนื่องจากมีผู้ป่วย และพยาบาลที่ให้บริการติดเชื้อโควิด-19

รศ. นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 23 เมษายน และ 27 เมษายน 2564 มีผู้ป่วยรายหนึ่งมารับบริการตรวจ ณ ห้องตรวจเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 6

ต่อมาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ผู้ป่วยได้โทรแจ้งกลับมายังห้องตรวจว่า ตนเองติดเชื้อโควิด-19 จากนั้นได้มีการตรวจคัดกรองพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด พบว่า มีพยาบาลที่ให้บริการใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายนี้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งจากการสืบสวนโรค พบว่า การให้บริการของหน่วยตรวจฯ ได้ดำเนินการสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากปิดใบหน้า (face shield) พร้อมทั้งหน่วยตรวจฯ ยังใช้ระบบนัดหมายการเข้ารับบริการ (SiFlow) ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อความปลอดภัยของคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มารับบริการ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทุกคน ทำให้ไม่สามารถสรุปได้ว่า พยาบาลติดเชื้อจากผู้ป่วยหรือไม่จากเหตุการณ์ครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะฯ ได้พ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยตามมาตรการการควบคุมโรคติดเชื้อ และให้บุคลากรทางการแพทย์กักตัว เพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน รพ.ศิริราช จึงขอปิดให้บริการห้องตรวจเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ตั้งแต่บัดนี้ - 16 พ.ค. 64

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้