กระทรวงสาธารณสุข เผยรอบ 5 วัน 26 -30 เมษายน 2564 ส่งยาฟาวิพิราเวียร์ให้กับทุกจังหวัดที่มีผู้ป่วยพร้อมทั้งสำรองไว้ในโรงพยาบาลแม่ข่ายทุกเขตสุขภาพไว้รักษาผู้ป่วยโควิดกว่า 765,600 เม็ด

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะประธานคณะทำงานภารกิจ ด้านการจัดหาและกระจายทรัพยากรทางการแพทย์ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด 19 ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีข่าวขั้นตอนการเบิกยาฟาวิพิราเวียร์มีความยากลำบาก บางโรงพยาบาลไม่มียาเก็บไว้ ว่า กระทรวงสาธารณสุข มีระบบบริหารจัดการยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) โดยส่วนกลางเป็นหน่วยสำรองยาระดับประเทศ และกระจายยาไปทุกจังหวัดที่รับผู้ป่วย พร้อมทั้งสำรองในโรงพยาบาลแม่ข่ายทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคทุกเขตสุขภาพมากกว่า 20 โรงพยาบาล เช่น ในกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย สังกัดกรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่าย กระจายยาให้ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกสังกัด ซึ่งตั้งแต่วันที่ 26 -30 เมษายน 2564 มีการกระจายยาไปยังทุกจังหวัดที่มีผู้ป่วย ทุกเขตสุขภาพแล้ว 765,600 เม็ด อาทิ โรงยาบาลราชวิถี 190,500 เม็ด โรงพยาบาลนครพิงค์ 48,000 เม็ด โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 78,200 เม็ด โรงพยาบาลชลบุรี 70,000 เม็ด โรงพยาบาลหาดใหญ่ 18,500 เม็ด โรงเรียนแพทย์แห่งละ 4,000 – 6,000 เม็ด และโรงพยาบาลภาคเอกชนกว่าแสนเม็ด รวมทั้งมีการวางแผนจัดส่งยาฉุกเฉินโดยองค์การเภสัชกรรมผ่านทางสายการบินพาณิชย์ และรถโดยสารในจังหวัดที่ไม่มีสนามบินไว้ด้วย

นายแพทย์ไพศาล กล่าวต่อว่า เนื่องจากยาฟาวิพิราเวียร์เป็นยาที่ให้ในผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการ ตามแนวทางการรักษาภายใต้การดูแลของแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขจึงพร้อมกระจายยาและสำรองยาให้กับทุกโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วย มีอาการอย่างทันท่วงที และเพียงพอกับความต้องการใช้ เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19