รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกแถลงการณ์หัวข้อ “วิกฤตสุขภาพจากโควิด-19” ระบุว่า ด้วยสถานการณ์ที่จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทำให้ศักยภาพของภาคการแพทย์ที่ได้ขยายเพิ่ม (Surge Capacity) สำหรับเตรียมการรองรับทั้งในโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลเฉพาะกิจ (Hospitel) และโรงพยาบาลสนาม กำลังจะหมดลงในเวลาอันสั้น การเร่งขยายศักยภาพเพิ่มเติมบนภาระที่หนักเกินตัวของบุคลากรทางการแพทย์ เท่ากับเร่งให้เกิดการล่มสลายของระบบการดูแลทั้งผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยโควิด-19 รวมถึงการควบคุมโรคในระยะยาวและการเตรียมการฟื้นฟูประเทศ

ในยามนี้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันและเร่งมือดำเนินการ คือ

1. ฝ่ายรัฐบาล ต้องมีมาตรการเด็ดขาดในการระงับการเคลื่อนย้ายของประชาชนให้มากที่สุดและเร็วที่สุด เพื่อทำการคัดแยกผู้ติดเชื้อที่มีอยู่เดิมและผู้เสี่ยงสูงเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษา และลดการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ให้น้ำหนักกับข้อมูลและข้อเสนอแนะจากภาคการแพทย์ มากกว่าจากภาคการเมืองที่ไม่สามารถบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ฝ่ายประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโดยเคร่งครัด ให้ความร่วมมือตามคำแนะนำของภาคการแพทย์

3. ภาคการแพทย์ วางระบบการใช้ศักยภาพในปัจจุบันของแต่ละพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดขั้นตอนที่ทำให้ผู้ป่วยตกค้างอยู่ในโรงพยาบาลและในชุมชนโดยไม่จำเป็น และอดทนอดกลั้นต่อความคาดหวังของสังคม ต่อนโยบายของรัฐบาลที่ไม่ทันการ และต่อคำพูดที่ไม่สร้างสรรค์ต่อภาคการเมือง

เราจะร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตแห่งชาติครั้งนี้ไปให้ได้”