สภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็นชอบปลดล็อกพืชกระท่อม จากบัญชียาเสพติดแล้ว มีผลบังคับใช้ 90 วันหลังประกาศในราชกิจจาฯ

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็น ร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ปลดล็อกพืชกระท่อม ยกเลิกจากบัญชียาเสพติด ด้วยคะแนนเสียง 319 ต่อ 7 เสียง ก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธาน กมธ. กล่าวว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้มุ่งหมายเพื่อยกเลิกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ ประชาชนผู้บริโภคพืชกระท่อมจะบริโภคได้โดยไม่มีความผิดและไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย เว้นแต่จะนำไปผสมสารเสพติดชนิดอื่น จะทำให้ผู้บริโภคจะมีความรู้สึกที่ดีได้รับการยอมรับจากสังคมว่าไม่ใช่ผู้ติดยาเสพติด

นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ใช้ในชีวิตประจำวันตามวิถีดั้งเดิม ลดภาระงานงบประมาณของรัฐในการจับกุมและดำเนินคดี รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ เพราะพืชกระท่อมคือสมุนไพรที่มีความหลากหลายทางชีวะภาพ มีศักยภาพที่ควรนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดกับประเทศโดยเฉพาะเกษตรกร จึงควรผลักดันร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลโดยเร็ว

ขณะที่สมาชิก ส.ส.ต่างอภิปรายของสมาชิกอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะมาตรา 2 ที่กำหนดเวลาบังคับใช้กฎหมายภายหลังการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 90 วัน โดยมีสมาชิกบางส่วนอยากให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ในทันที แต่นายสมศักดิ์ กล่าวชี้แจงว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะต้องมีกฎหมายรองที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การใช้พืชกระท่อม พร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบว่า กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ให้ใช้กระท่อมเสรีโดยทันที ต้องรอบังคับใช้ 90 วัน กลัวหลายคนเข้าใจผิด