สพฐ. แจ้งด่วน สพท. ทั่วประเทศ เร่งเฝ้าระวังโควิด-19 ในสำนักงานฯ และสถานศึกษา

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ลงนามในหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04001/ว 7344 เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อแจ้งถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ ให้ดำเนินการเฝ้าระวังโควิด-19 ในสำนักงานฯ และสถานศึกษา โดยขอให้ สพท. ทั่วประเทศ ดำเนินการ ดังนี้

  1. สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัด ที่มีนักเรียนและบุคลากรที่เดินทางไป – กลับ จังหวัดสมุทรสาคร ให้ใช้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยนักเรียนให้หยุดเรียน สำหรับบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ โดย Work from home ได้ และขอให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
  2. เฝ้าระวังสถานการณ์ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. อย่างเคร่งครัด
  3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง และวางแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลได้จากทางเว็บไซต์ http://gg.gg/mol9h
  4. รายงานการ ปิด – เปิด ของหน่วยงานในสังกัด และหากพบผู้ติดเชื้อ ให้รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบโดยด่วน ผ่านทางอีเมล ss.obec@gmail.com หากมีสถานศึกษาที่ปิดการเรียนการสอน ขอให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม

ขณะที่สถานการณ์การเปิด/ปิดสถานศึกษาในขณะนี้ (20 ธ.ค.) พบว่ามีโรงเรียนสังกัด สพฐ. ปิดการเรียนการสอน จำนวน 3 เขตพื้นที่ รวม 114 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประถมในเขตพื้นที่ สพป.สมุทรสาคร จำนวน 102 โรงเรียน โรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่ สพม.10 (สมุทรสาคร) จำนวน 11 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่ สพม.9 (นครปฐม) จำนวน 1 โรงเรียน