พระราชินีทรงเยี่ยมราษฎรชาวเชียงใหม่ มีพระราชดำรัสทรงแนะให้โครงการหลวงปลูก "ดอกเอเดลไวส์"

เวลา 19.53 น. วานนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงร่วมกับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน และหน่วยแพทย์จากหน่วยต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการตรวจสุขภาพ ทันตกรรม และตรวจหาเชื้อโควิด-19 แก่ราษฏรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 8 ถึง 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยวันนี้มีผู้มาขอรับบริการ 319 คน โรคที่พบมาก คือ โรคทางตา, โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ, โรคเกี่ยวกับหู คอ จมูก และโรคอายุรกรรมทั่วไป

โอกาสนี้ พระราชทานยาชุดแก่ผู้ป่วย 6 คน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประกอบด้วย ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว, โรคเนื้องอกในสมอง, กระดูกข้อสะโพกซ้ายหัก, ผู้ถูกงูกัดตอนอายุ 2 ขวบ ทำให้เป็นพังผืดที่แขนซ้าย กระดิกนิ้วมือไม่ได้ และแขนงอใช้การไม่ได้ รวมทั้งโรคทางพันธุกรรม ทำให้เซลล์ในร่างกายเจริญผิดปกติ มีอาการชักเกร็งตลอดเวลา ในการนี้ ทรงรับฟังสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำแก่ผู้มาปฏิบัติงาน บัณฑิต ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ได้รับการตรวจหาเชื้อ ณ รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทานด้วย

จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ "ผลสำเร็จของโครงการหลวง จากพระราชประสงค์ รัชกาลที่ 9 สู่การสืบสาน ตามพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10" ที่นำดอกไม้เมืองหนาวซึ่งปรับปรุงพันธุ์ขึ้นเองมาจัดแสดง ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีสนพระราชหฤทัยงานวิจัยที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะการเพาะพันธุ์ดอกไม้เหมืองหนาว อาทิ ดอกเอเดลไวส์ ซึ่งมีถิ่นกำเนิดและเจริญเติบโตได้ดีในแถบทวีปยุโรป โดยได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์แก่มูลนิธิโครงการหลวง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปวิจัยและพัฒนาร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช โดยพบว่าสามารถเจริญเติบโต และปรับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ทรงชื่นชมเจ้าหน้าที่โครงการหลวง ที่ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์

นอกจากนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ โครงการตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่, นิทรรศการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากเกษตรวิชญา สู่การพัฒนาชุมชนบ้านกองแหะ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, นิทรรศการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำเสนอผลงานการทอผ้าพื้นเมือง กลุ่มผ้าไทยราชวัตถ์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยสนองพระราชดำริ อาทิ กลุ่มอนุรักษ์ผ้าน่าน จังหวัดน่าน ผ้าไหมไทย จังหวัดแพร่, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ผลิตภัณฑ์เส้นใยกัญชง ทรายทอง จังหวัดเชียงใหม่