ส่อง ๑๒ คูคลอง ที่ในหลวงทรงให้ขุดลอก แทบไม่น่าเชื่อ วันนี้สวยสดงดงาม


ในหลวงทรงให้ความสำคัญกับการป้องกันมากกว่าการแก้ไขปัญหา ด้วยทรงตระหนักว่า คลองแต่ละคลองมีอายุมิใช่น้อย และที่สำคัญมีประชาชนอาศัยอยู่ริมคลองเป็นจำนวนมากตามวิถึไทยที่มาแต่ดั้งเดิม การพัฒนาคูคลองให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พระองค์ได้ทรงงาน ทรงศึกษาข้อมูลคลองอย่างละเอียด และทรงมอบให้หน่วยราชการในพระองค์ บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ช่วยกันขุดลอกคูคลอง ปรับภูมิทัศน์ใหม่มาตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนบัดนี้ เรามีคลองสวย น้ำใส เป็นแหล่งพักผ่อนได้ ไม่ต่ำกว่า ๑๒ คลอง ประกอบด้วย
๑. คลองคูเมืองเดิม
๒.คลองหลอดวัดราชนัดดา
๓. คลองหลอดวัดราชบพิธ
๔. คลองบางลำพู
๕. คลองผดุงกรุงเกษม
๖. คลองวัดตรีทศเทพ
๗. คลองวัดสังเวช
๘. คลองหลอดวัดราชนัดดา
๙. คลองหลอดวัดราชบพิธ
๑๐. คลองเปรมประชากร
๑๑. คลองแสนแสบ
๑๒. คลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่

นอกจากนี้ ยังให้นำสายไฟฟ้า สายสื่อสารลงใต้ดิน และดำเนินการย้ายคนเร่ร่อนอาศัยในพื้นที่ไปอยู่สถานสงเคราะห์ของภาครัฐ การปรับปรุงภูมิทัศน์ริม ๒ ฝั่ง ให้เหมาะสมเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งนันทนาการ และเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่