พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงชมเชย ขอบคุณ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 จนได้รับคำชื่นชมจากต่างประเทศ พร้อมขอให้รัฐบาลมีแผนงานที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคมที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานรถพยาบาลเคลื่อนที่ ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนามาแล้ว 1 คัน และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเพิ่มเติมเพื่อให้ครบเขตให้บริการ พร้อมทั้งพระราชทานทุนทรัพย์ด้วย

ขณะเดียวกันตนได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายข้อราชการตามห้วงเวลาของรัฐบาลให้ทรงทราบ โดยพระอวค์ทรงรับสั่งชมเชย ขอบคุณ ทั้งรัฐบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ซึ่งวันนี้ได้รับคำชื่นชมจากหน่วยงานในต่างประเทศจำนวนมาก นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย

นอกจากนี้ยังรับสั่งเรื่องความรัก ความสามัคคี ซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดูแลเรื่องความเป็นธรรม ความโปร่งใส เพื่อทำให้บ้านเมืองมีเสถียรภาพ และบริหารจัดการให้ได้ทุกอย่างในทุกมิติ

ทั้งนี้ปัญหาใดก็ตามที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน ขอให้รัฐบาลมีแผนงานโครงการ ในการลงไปดูแลให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ และเป็นไปด้วยความเหมาะสม ซึ่งสิ่งที่ทรงสนพระทัยเป็นพิเศษ คือเรื่องของน้ำและป่า ที่ประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนอยู่ ส่วนการบริหารจัดการอื่นๆ รัฐบาลจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อสนองตอบพระราโชบายต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องสืบสาน รักษา ต่อยอด

นอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่ง คือเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่ถือเป็นอัตลักษณ์ของชาติ ทุกคนควรจะภูมิใจในเรื่องเหล่านี้ และควรรักษาไว้ให้ได้ พร้อมทั้งต้องเปรียบเทียบกับต่างประเทศว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร โดยเฉพาะในบริบทต่างๆหลายอย่าง ซึ่งรัฐบาลรับสนองตรงนี้มา เราต้องช่วยกันศึกษาทำความเข้าใจเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้ได้ ว่ามีการพัฒนามาตามลำดับ