ศาลปกครองสูงสุด ให้ซีพีชนะคดี กรณียื่นซองประมูลสนามบินอู่ตะเภาไม่ทันเวลา

วันที่ 10 มกราคม 2563 ศาลปกครองสูงสุด นัดอ่านคำพิพากษาคดีที่ 1.บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด ของเครือเจริญโภคภัณฑ์, 2.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน), 3.บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน), 4.บี.กริม จอยน์ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด และ 5.Orient Success International Limited ยื่นฟ้องคณะกรรมการคัดเลือกโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ฐานกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีคณะกรรมการคัดเลือกฯ ไม่รับซองประมูลที่ 2 ข้อเสนอด้านเทคนิคและแผนธุรกิจ และซองที่ 3 ข้อเสนอด้านราคา ที่บริษัทได้มายื่น เนื่องจากเกินเวลาที่กำหนดไว้ไป 9 นาที

โดยในคดีนี้ ศาลชั้นต้น พิพากษายกฟ้อง เนื่องจากเห็นว่า ผู้ฟ้องยื่นซองประมูลหลังจากเลยกำหนดเวลา คณะกรรมการคัดเลือกฯ ย่อมมีหน้าที่ปฏิเสธไม่รับซองประมูลของบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และต่อมาบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด จึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสุงสุด

ล่าสุด ศาลปกครองสูงสุด พิพากษาให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ไม่รับซองประมูลที่ 2 ข้อเสนอด้านเทคนิคและแผนธุรกิจ และซองที่ 3 ข้อเสนอด้านราคา โดยศาลเห็นว่า การยื่นซองประมูลที่ 2 และ 3 ช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ คือ 15.00 น. ไม่เป็นสาระสำคัญที่เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประมูลรายอื่น และถือว่าไม่สามารถบอกได้ว่าผู้ประมูลกระทำไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากขั้นตอนการประมูลได้กำหนดว่าให้ยึดระยะเวลาของการยื่นเอกสาร ซึ่งผู้เข้าร่วมประมูลได้มาแสดงตัวและยื่นเอกสารตามเวล

รวมถึงได้พิจารณาเอกสารที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ซึ่งได้ให้ความเห็นว่ามีการดำเนินการตามกฎหมายแล้ว และคณะกรรมการคัดเลือกฯ ผู้ถูกฟ้อง ยังมีสิทธิที่จะพิจารณาข้อเสนอของเอกชนทั้ง 3 ราย เพื่อคัดเลือกข้อเสนอและผลตอบแทนที่ดีที่สุดต่อรัฐ