จับตา "นายกฯ" นัดประชุม ก.ตร. ถกคำสั่งให้ "บิ๊กโจ๊ก" ออกจากราชการ ชอบหรือไม่?

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) จะเดินทางไปเป็นประธานการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 5/2567 ในวันพุธที่ 26 มิถุนายนนี้ เวลา 15.00 น. โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ,วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 4/2567,วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ

เรื่องที่ 1 รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร.วินัย ที่ ก.ตร.มอบหมายให้ทำการแทน, เรื่องที่ 2 รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร.กฎหมาย ที่ ก.ตร.มอบหมายให้ทำการแทน, เรื่องที่ 3 รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ที่ ก.ตร.มอบหมายให้ทำการแทน เรื่องที่ 4 ขอสำเนารายงานการประชุม ก.ตร., เรื่องที่ 5 อนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ขอลาออก

วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

1.เรื่องที่การขอให้พิจารณาการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ ตร. (1.1) กรณี ตร. มีคำสั่งที่ 177/2567ลง 18 เม.ย.2567 แต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนวินัยข้าราชการตำรวจ กรณี ตร. มีคำสั่งที่ 178 /2567 ลง 18 เม.ย.67 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน -เรื่องที่ 3 ร่างระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย พ.ศ.เรื่องที่ การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่ไม่มียศตามมาตรา 8 (2 ) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565-เรื่องที่ 4 ร่างระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสืบสวนสอบสวน พ.ศ.....

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

สำหรับวาระที่ถูกจับตาคือวาระที่ 4 ที่ประชุมจะหยิบผลสรุปการสอบสวนของอนุกรรมการวินัยฯ ที่มีผลสรุปคำสั่ง ตร.ที่ 177,178/2567 เรื่องให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร.ออกจากราชการไว้ก่อนว่าชอบด้วยกฎหมาย และที่ประชุมจะมีการพิจารณาว่า ก.ตร. จะมีมติให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กลับเข้ารับราชการด้วยหรือไม่