"วราวุธ" ตั้ง "7 เซียน" นั่งคณะที่ปรึกษา ช่วยงาน เร่งขับเคลื่อน นโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 17 ก.ย. 66 รายงานข่าวจากพรรคชาติไทยพัฒนา เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงนามในคำสั่ง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฉบับที่ 1364 / 2566 แต่งตั้ง "คณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์"

จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา เป็นที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษา / นายนิกร จำนง เป็นประธานคณะที่ปรึกษา / นายกนก วงษ์ตระหง่าน เป็นรองประธานคณะที่ปรึกษา / นายสุทธิกร กิ่งแก้ว เป็นคณะที่ปรึกษา / นายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน เป็นคณะที่ปรึกษา / นายสันติ กีระนันทน์ เป็นเลขานุการคณะที่ปรึกษา / นายอาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะที่ปรึกษา

 

 

อย่างไรก็ตาม คณะที่ปรึกษาชุดนี้มีหน้าที่ให้คำที่ปรึกษา ข้อเสนอแนะ แสวงหาข้อมูล ประสานงานในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และกองทุนในสังกัดและกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย