วุฒิสภามีมติเห็นชอบให้ "นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์" อธิบดีอัยการ รักษาการในตำแหน่งรองอัยการสูงสุด ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด คนที่ 18 ด้วยคะแนนเห็นชอบ 193 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง

วันที่ 5 กันยายน 2566 ที่ประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 14 ได้มีมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 โดยมีการเสนอชื่อ นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานวิชาการ รักษาการในตำแหน่ง รองอัยการสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด

 

 

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 201 คน ผลการออกเสียงลงคะแนนให้ความเห็นชอบ 193 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 1 เสียง และไม่ออกเสียง 7 เสียง จึงได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด

ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป