"นิด้าโพล" เผย คนใต้ 48% ลังเลเลือก "ประชาธิปัตย์" ขณะที่ 0.84% ระบุ ไม่เลือกใคร (Vote NO)

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า  เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “วันวาน...วันนี้  ของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้” โดยจากการสำรวจ เมื่อถามถึงการเคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งแต่มีสิทธิเลือกตั้ง พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.94 ระบุ เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์ รองลงมา ร้อยละ 13.08 ระบุ ไม่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 1.45 ระบุ ยังไม่เคยไปเลือกตั้งเลย ร้อยละ 0.53 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สำหรับการลงคะแนนเสียงเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา (เฉพาะผู้ที่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์) พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.41 ระบุว่า เลือกพรรคประชาธิปัตย์ และร้อยละ 38.59 ระบุว่า ไม่ได้เลือกพรรคประชาธิปัตย์ และในจำนวนผู้ที่ไม่ได้เลือกพรรคประชาธิปัตย์ พบว่า ร้อยละ 39.68 ระบุว่า เลือกพรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 29.93 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงการลงคะแนนเสียงเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้งครั้งหน้า พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.14 ระบุว่า ยังไม่แน่ใจ รองลงมา ร้อยละ 30.04 ระบุว่า จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 20.38 ระบุว่า จะไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 0.84 ระบุว่า จะไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)
และร้อยละ 0.60 ระบุว่า จะไม่ไปเลือกตั้ง