เช็กขั้นตอนการลงทะเบียนเยียวยานายจ้าง  SME  รายละ 3,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มกรอกข้อมูล 20 ต.ค. -20 พ.ย. 64

 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน ตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเยียวยานายจ้าง


1. เป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม มีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยไม่เกิน 200 คน

2. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเดือนตุลาคม 2564 และรับเงินอุดหนุนในเดือนที่ 1 - 3 (ตั้งแต่ พ.ย.2564 ถึงม.ค. 2565)

เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน

1. รัฐจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานให้แก่นายจ้าง ให้กับลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวนไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาทต่อคน ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน สูงสุดไม่เกิน 6 เเสนบาท

2. เงินอุดหนุนคำนวณตามยอดการจ้างจริงทุกเดือน โดยพิจารณาจากจำนวนลูกจ้างที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม

3.นายจ้างจะต้องรักษาการจ้างงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างร่วมโครงการ โดยหากต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น ในกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริง ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย ณ วันเริ่มโครงการ

ขั้นตอนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

- ลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 20 ต.ค. - 20 พ.ย. 2564

- ยืนยันเข้าร่วมโครงการ

- เลขบัญชีธนาคาร

- ทราบยอดการจ้างงาน ณ เดือนที่เข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลาการโอนเงินเยียวยา

- เดือนที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

- เดือนที่ 2 วันที่ 30 ธันวาคม 2564

- เดือนที่ 3 วันที่ 31 มกราคม 2565

กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับเยียวยาในครั้งนี้

- ครอบคลุมสถานประกอบการ จํานวน 480,122 แห่ง

- รักษาการจ้างงานลูกจ้างได้จำนวน 5,040,176 คน