ศาลรธน. ไฟเขียว ก้าวไกล ขยายเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา คดียุบพรรคล้มล้างการปกครองอีก 15 วัน

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารข่าวผลการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยนายทะเบียนพรรคการเมือง ยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) มีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) และ (2)

ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2567 จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งยุบพรรคก้าวไกล เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรค และห้ามมิให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อง และถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนด 10 ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบและธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92 วรรคสอง และมาตรา 94 วรรคสอง

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของผู้ถูกร้องฉบับลงวันที่ 23 เมษายน 2567 ขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ครั้งที่สอง ออกไปอีก 30 วันนับถัดจากวันครบกำหนดขยายระยะเวลาครั้งแรกแล้ว จึงมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 15 วันนับตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ซึ่งจะครบกำหนดยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567

ส่วนคำร้องของ นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ อดีตสมาชิกของพรรคผู้ถูกร้อง ฉบับลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำร้อง มิใช่คู่กรณีหรือเป็นผู้เกี่ยวข้องในคดี จึงมีคำสั่งไม่รับ