"นายกฯ" โพสต์ 10 ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญไทย ลั่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นภารกิจใหญ่ ที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันผลักดันสู่เป้าหมายรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์ข้อความระบุ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญของประเทศไทย รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดิน ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ดังนั้น รัฐบาลจึงมีหน้าที่ทำให้รัฐธรรมนูญมาจากประชาชน

การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นภารกิจใหญ่ จะอาศัยเพียงพลังของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ แต่ทุก ๆ ภาคส่วนในสังคมจะต้องช่วยกันผลักดันเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมาย นั่นคือ การมี “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน”