"รัฐสภา" เริ่มการพิจารณาโหวตนายกฯ ด้าน "ชลน่าน" เสนอชื่อ "เศรษฐา"

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) โดยมีวาระสำคัญ คือ การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ทั้งนี้หลังนายรังสิมันต์ โรม​สส.ก้าวไกล ได้ลุกขึ้น ขอถอนญัตติด่วนด้วยวาจา ให้ทบทวนมติของรัฐสภาเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ออก เพื่อให้รัฐสภา สามารถเดินหน้าเข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภา พิจารณาบุคคลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป

และทันทีที่เข้าสู่วาระ ในเวลา 10.55 น. นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน พรรคเพื่อไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคฯ ได้ลุกขึ้น เสนอชื่อนายเศรษฐา ทวีสิน บุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 88 ทันที พร้อมยืนยันว่า นายเศรษฐา มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ จึงขอให้ที่ประชุมรัฐสภา พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ปัจจุบันรัฐสภามีสมาชิกรวม 747 คน เสียงเกินกึ่งหนึ่งสำหรับการโหวตนายกรัฐมนตรี จะต้องได้ 374 เสียง