เลขาฯ ป.ป.ส.ลงดาบ ยกเลิกแต่งตั้ง "ปลัดอำเภอ" เป็น เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เซ่นปมเรียกรับผลประโยชน์แก๊งยา

สืบเนื่องจากกรณีปลัดอำเภอและทีม อส. รวม 6 นาย ซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา เรียกรับผลประโยชน์จากแก๊งค้ายาเสพติด ซึ่งในที่นี้ปลัดอำเภอ หรือเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ผู้กระทำความผิดเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. นั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด อาทิ ก่อนการปฏิบัติหน้าที่จะต้องแสดงบัตรประจำตัวทุกครั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่ การจับบุคคลจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบโดยไม่ชักช้า และจะต้องเอาตัวผู้ถูกจับไปยังที่ทำการของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรือส่งตัวผู้ถูกจับไปยังที่ทำการของพนักงานสอบสวนโดยทันที และหากจะใช้อำนาจควบคุมตัวผู้ถูกจับเพื่อสืบสวนสอบสวนก็สามารถดำเนินการได้ โดยผู้ใช้อำนาจควบคุมตัวจะต้องเป็นผู้เดียวกับที่ใช้อำนาจจับกุม โดยสามารถควบคุมตัวเพื่อขยายผลไม่เกิน 3 วัน และต้องแจ้งผู้บังคับบัญชารับทราบ ภายหลังจากมีการใช้อำนาจดังกล่าวแล้ว จะต้องรายงานให้ เลขาธิการ ป.ป.ส. ทราบภายในระยะเวลา 15 วัน

นายวิชัย กล่าวอีกว่า กรณีดังกล่าวพบว่าปลัดอำเภอ หัวหน้าชุด เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. จริง แต่มีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เลขาธิการ ป.ป.ส. จึงได้มีคำสั่งยกเลิกการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดจะได้ดำเนินการทางวินัยและคดีอาญาต่อไป
ทั้งนี้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 กำหนดให้ เลขาธิการ ป.ป.ส. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยให้รายงานข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อเป็นการกำกับติดตามการใช้อำนาจไม่ให้เกิดการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน

นายวิชัย กล่าวต่อว่า ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนมาตรการปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมาย ทำลายนายทุนที่อยู่เบื้องหลัง รวมทั้งการเอาจริงในการดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยในปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค. 64 -30 ก.ย. 65) ที่ผ่านมา พบเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 323 เรื่อง ตรวจสอบแล้ว 249 เรื่อง จับกุมผู้ต้องหาที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดรวม 27 ราย ยึดทรัพย์สินรวมมูลค่า 33 ล้านบาท ทั้งนี้ตนได้เร่งดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกกรณีไม่มียกเว้น