"รัฐบาล" แนะประชาชนตรวจข้อมูลบริษัท ก่อนตัดสินใจลงทุน กระทรวงพาณิชย์ เปิดคลังข้อมูลธุรกิจออนไลน์ใหญ่สุดในประเทศ ค้นข้อมูลฟรี

 

วันที่ 18 ก.ค. 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากปัญหาการหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ ที่ชักจูงให้ประชาชนทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการพิจารณาการลงทุนของประชาชนหรือผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ ล้วนต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องในการตัดสินใจ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในเรื่องข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง ประกอบการวิเคราะห์ในภาพรวมอุตสาหกรรม ขณะนี้ ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำคลังข้อมูลธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ “DBD DataWarehouse+” เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนใช้ประโยชน์ฟรี ทั้งการตรวจสอบสถานะนิติบุคคล ข้อมูลงบการเงิน วิเคราะห์ธุรกิจ และค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจและเป็นข้อมูลประกอบก่อนการตัดสินใจลงทุน และกำหนดนโยบายต่างๆ ใช้งานง่ายผ่าน www.dbd.go.th หรือค้นหาข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน DBD e-Service ทั้งนี้ เป็นไปตามตามข้อสั่งการนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นางสาวรัชดา กล่าวถึงประโยชน์ของการค้นหาข้อมูลจาก DataWarehouse อาทิ

1.การตรวจสอบสถานะนิติบุคคล โดยสามารถค้นหาข้อมูลของนิติบุคคล พร้อมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลในประเภทธุรกิจเดียวกันเพื่อให้ทราบถึงสถานะของตนเองแยกตามขนาดธุรกิจ รวมทั้ง ผลประกอบการเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มธุรกิจ และอัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวัดประสิทธิภาพในการบริหารงานของกิจการ สะท้อนให้เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน ช่วยวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข หรือพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรให้ได้ผลการดำเนินงานตรงตามแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ของกิจการ

2.การวิเคราะห์ธุรกิจ สามารถค้นหาข้อมูลภาพรวมของกลุ่มธุรกิจแต่ละประเภท วิเคราะห์ศักยภาพการดำเนินธุรกิจตามผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจลงลึกถึงระดับภาคและจังหวัด เพื่อให้เห็นแนวโน้มการประกอบธุรกิจในแต่ละพื้นที่ อัตราการอยู่รอดของธุรกิจ พร้อมทั้ง สัดส่วนการลงทุนในนิติบุคคลแบ่งตามสัญชาติ ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจเป้าหมายที่สนใจ หรือปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังสามารถค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน (Supply Chain)

3.การวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ เป็นเครื่องมือช่วยกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยใช้เครื่องมือแบบจำลองทางการเงิน และการประมาณการเพื่อพิจารณาแนวโน้มรายได้ของธุรกิจรายประเภท ลงลึกถึงพื้นที่ และขนาดของธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนแผนการเพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วยตนเอง และกำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้มีทิศทางที่ถูกต้อง วางแผนและกำหนด position ของธุรกิจในอนาคตได้

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า ภายใต้การขับเคลื่อนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพาณิชย์ได้ต่อยอดเรื่องดังกล่าวโดยพัฒนาข้อมูลนิติบุคคลให้เป็นข้อมูลสารสนเทศที่ทรงประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ภาคธุรกิจและประชาชนในการสืบค้นข้อมูล โดยผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลที่รวบรวมไว้ให้ ทั้งที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์ไปใช้งานได้ทันที ทั้งการตรวจสอบสถานะนิติบุคคล ข้อมูลงบการเงิน การวิเคราะห์ธุรกิจ การลงทุนจากต่างชาติในนิติบุคคลไทย และการค้นหาข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่ง DBD DataWarehouse+ เป็นคลังข้อมูลธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ให้บริการข้อมูลผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตที่มีผู้เข้าใช้งานและค้นหาข้อมูลมากกว่า 9 ล้านครั้งต่อปี จึงอยากเชิญชวนให้ผู้ประกอบการและประชาชนมาใช้บริการเพื่อใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาการลงทุนและกำหนดนโยบายต่างๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นข้อมูลทางการที่ถูกต้องแล้ว ยังไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆอีกด้วย